Shop Doneer

Een persoonlijke en blijvende inwoning

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 164

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
(Galaten 3:13-14)
Een persoonlijke en blijvende inwoning
Gisteren besloten we onze overdenking met drie woorden die de gave van de Heilige Geest beschrijven: persoonlijk, inwonend en permanent.
In Zijn afscheidsrede tot Zijn discipelen, maakte Jezus duidelijk dat er een uitwisseling zou komen van goddelijke Personen:
Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga; want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. (Johannes 16:7)
In feite zei Jezus: Ik sta op het punt jullie als persoonlijk aanwezig te verlaten. Maar in Mijn plaats zal Ik jullie een andere Persoon zenden - de Heilige Geest. Voor jullie is dat beter.
De belofte van de komst van de Heilige Geest als Persoon werd vervuld met Pinksteren. In de ervaring van verlossing, onze wedergeboorte, ontvangt de zondaar Christus, de Zoon van God, de tweede Persoon van de Godheid. In de ervaring van de doop in de Heilige Geest ontvangt de gelovige de derde Persoon van de Godheid, de Heilige Geest.
Ten tweede komt de Heilige Geest om inwoning te maken in de gelovige. In het Oude Testament wordt het bewegen van de Heilige Geest onder Gods volk beschreven door uitdrukkingen als: ‘de Geest van God daalde op hen neer’; ‘de Geest van God bewoog hen’; ‘de Geest van God sprak tot hen…’. Al deze uitdrukkingen wijzen erop dat een deel van het wezen van de gelovige, of zijn persoonlijkheid, onder de heerschappij van de Heilige Geest kwam. Maar nergens lezen we in het Oude Testament dat de Heilige Geest ooit kwam om Zijn inwoning te maken in de tempel van het fysieke lichaam van een gelovige, en van binnenuit zijn hele persoonlijkheid bestuurde.
Ten derde is de inwoning van de christen door de Heilige Geest permanent. Onder het Oude Verbond ervoeren gelovigen de ontmoeting met de Heilige Geest op veel verschillende manieren en op veel verschillende tijden. Maar de Heilige Geest was steeds een bezoeker, nooit een permanente Inwoner. In Johannes 14:16 beloofde Jezus Zijn discipelen echter, dat als de Heilige Geest tot hen kwam ,Hij vanaf dat ogenblik voor altijd bij hen zou blijven:
En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.
De gave van de Heilige Geest, zoals die in het Nieuwe Testament werd beloofd, heeft dus deze drie kenmerken die we moeten onderscheiden: de gave is persoonlijk; het is een inwoning; en het is permanent. Of, in één korte uitdrukking: het is een persoonlijke, permanente inwoning die Gods Geest in ons maakt!
Vader God, wat ben ik dankbaar voor de bovennatuurlijke inwoning van een permanente Helper, Raadgever, Trooster, Opbouwer, Bekrachtiger, Levengever, Adviseur, Vriend, Verdediger, Beveiliger, Helper, Leider, Bemoediger en Waarheidspreker! U bent geweldig Heer! Amen.