Shop Doneer

Een schone lei

Leestijd: 1 min.
Vergeving is een van de meest wonderlijke aspecten van Gods karakter. Als Hij vergeeft, dan doet Hij dat volkomen. In het boek van de profeet Micha wordt deze waarheid prachtig beschreven: Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van Zijn erfdeel voorbijgaat, die Zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! Hij zal zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee (Micha 7:18-19). Is dat niet geweldig? Alles wat we ooit verkeerd hebben gedaan - alles waardoor we ons schuldig voelen; elke terechte of onterechte beschuldiging die de vijand tegen ons uit, heeft God onder Zijn voeten vertrapt en onze zonden heeft Hij in de diepten van de zee geworpen.
Corrie ten Boom merkte op dat als God onze zonden in de zee werpt, Hij er een bordje bij zet: 'Verboden te vissen!' Keer nooit terug en probeer nooit dingen weer op te halen die God al heeft weggedaan en begraven. Als God je heeft vergeven, dan ben je ook vergeven. Er worden verder geen vragen meer gesteld. Gods vergeving is volmaakt. In Jesaja 43:25 zegt Hij tegen Zijn volk: Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet. Als God ons vergeeft, dan wist Hij het verslag van onze zonden uit; onze lei is schoon. God heeft geen last van een slecht geheugen, maar Hij heeft de kracht om ervoor te kiezen onze zonden te vergeten. En als Hij vergeeft, dan vergeet Hij ook.

Dank U Heer, voor het reinigende bloed van Jezus. Ik proclameer dat U mij volledig heeft vergeven en het verslag van mijn zonden hebt uitgewist. U bent mijn zonden vergeten, en dat zal ik ook doen. Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. Amen.