Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Een solide fundament

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 1

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.
(1 Korinthiërs 3:11)

Een solide fundament
Op verschillende plaatsen vergelijkt de Bijbel het leven van een gelovige met de constructie van een gebouw. In de Brief van Judas lezen we bijvoorbeeld, in vers 20: Bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof...Paulus gebruikt op verschillende plaatsen hetzelfde beeld.
In 1 Korinthiërs 3:9-10 zegt hij: Want Gods medearbeiders zijn wij... Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd...
In Efeziërs 2:22: ...op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.
In Handelingen 20:32: ...ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen...
In al deze passages wordt het leven van een gelovige vergeleken met de constructie van een gebouw. Het eerste en belangrijkste onderdeel van ieder solide gebouw, is altijd het fundament. Van de fundering hangt altijd af hoe zwaar en hoe hoog het gebouw kan zijn dat men erop wil zetten. Een zwak fundament kan maar een klein gebouw dragen; een sterke fundering echter een groot gebouw. Er is dus een vaste relatie tussen de fundering en het gebouw dat erop gebouwd kan worden.
In de stad Jeruzalem heb ik eens een huis bewoond dat gebouwd was door een Assyriër. Deze man had van het gemeentebe­stuur een vergunning gekregen om een huis van twee verdiepingen te bouwen. In overeenstemming daarmee was de fundering gelegd. Om echter een hogere opbrengst te krijgen bij de verhuur van het gebouw, had de Assyriër er een derde verdieping op gebouwd, zonder dat hij daar een vergunning voor had. Het gevolg was dat het hele gebouw - terwijl wij erin woonden - aan één hoek begon te verzakken en helemaal uit het lood kwam te staan. Wat was de oorzaak? Het fundament was niet sterk genoeg om het huis te dragen dat de man erop had gebouwd.
Zo is het ook in het geestelijk leven; precies hetzelfde gebeurt in het leven van vele belijdende Christenen. Met de beste bedoelingen beginnen ze om in hun leven een prachtig, imposant christelijk gebouw neer te zetten. Maar helaas, het duurt niet lang of hun prachtige gebouw begint te verzakken en uit het lood staan. Het helt over en ziet er niet uit. Soms stort het zelfs volledig in en blijft er niets anders over dan puin en brokstuk­ken van beloften, gebeden en goede bedoelingen, waar allemaal niets van terechtgekomen is. Onder de puinhopen ligt de oorzaak begraven van hun falen: het fundament werd niet op de juiste wijze gelegd en daardoor kon het het mooie, ‘goedbedoelde’ gebouw niet dragen.
Hemelse Vader, dank U dat U mij helpt om mijn leven te bouwen op het enige fundament dat stevig genoeg is voor de bouw van een solide en stormvast levenshuis! Jezus Christus, Uw Zoon en mijn Redder. Ik vertrouw mijn leven volledig aan U toe! Amen.