Shop Doneer

Eén superieur koninkrijk...

Leestijd: 2 min.
Thema: Geestelijke strijd
We zagen al: satan heeft een zeer georganiseerd koninkrijk. In dat koninkrijk bestaan verschillende gebieden en niveaus van gezag. Het hoofdkwartier van dit koninkrijk is gevestigd in de hemelse gewesten. Dat is onthutsend, maar waar. Het feit dat satan aan het hoofd staat van een goed georganiseerd koninkrijk, verbaast sommige mensen. Toch geeft de Bijbel hier duidelijk onderwijs over. In Mattheüs 12:22-28 wordt een gebeurtenis uit de bediening van Jezus beschreven. Jezus had een bezeten man genezen die blind en stom was, en Hij deed dit door een boze geest uit hem te drijven.
En al de scharen waren buiten zichzelf en zeiden: Dit is toch niet de Zoon van David? Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beëlzebub, de overste der geesten.
Beëlzebub betekent letterlijk ‘heer van de vliegen’. Dit is satans titel die specifiek wordt toegepast op zijn functie als heerser over de demonen, want de demonen worden vergeleken met het hele rijk der insecten. Jezus antwoordt de Farizeeën in vers 25:
Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden. En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden?
Jezus' uitspraak schept ten eerste ruimte voor de veronderstelling dat satan een koninkrijk heeft, en ten tweede dat het niet een 'verdeeld koninkrijk' is, maar goed georganiseerd. Ten derde blijkt uit deze tekst dat dit koninkrijk nog steeds bestaat en nog niet omvergeworpen is. Jezus vervolgt:
En indien Ik door Beëlzebub de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.
Jezus heeft het in Zijn eerste verwijzing over een ander koninkrijk dan het Koninkrijk van God. Meer nog, Hij beschrijft een moment waarop de strijd tussen deze twee koninkrijken zichtbaar wordt. Hij zegt: ,,Als Ik demonen uitdrijf door de Geest van God, dan weet je dat het Koninkrijk van God gekomen is.'' Dit betekent dat de bediening van het uitdrijven van demonen de machten van satans koninkrijk zichtbaar maakt, maar dat dit direct ook de superioriteit van Gods Koninkrijk laat zien.
Heer Jezus, dank U wel dat het Koninkrijk van God niet tegen zichzelf is verdeeld, maar dat het voortdurend strijd voert tegen de machten van het kwaad. En wij zijn in Uw kracht deel aan die strijd. Ik prijs U, hemelse Vader dat Uw Koninkrijk superieur is, en dat overal waar Uw Koninkrijk geproclameerd wordt, Uw overwinning over de machten van het kwaad zichtbaar wordt. Amen.