Shop Doneer

Een troon boven de vloed

Leestijd: 2 min.
De HEERE zetelt boven de watervloed,
ja, de HEERE zetelt als Koning in eeuwigheid.
De HEERE zal zijn volk sterkte geven,
de HEERE zal zijn volk zegenen met vrede.
(Psalm 29: 10 - 11)
David stelt de Here hier voor als een machtige Koning. We zien Hem op de troon boven het rusteloze, onstuimige water van een overstroming. Dit is het beeld van ontzagwekkende krachten die rondom ons zijn losgelaten en die ons leven bedreigen - krachten die onze macht te boven gaan en die dreigen ons te overweldigen.
Deze onstuimige wateren zijn ook het symbool van de rusteloze, opstandige landen in onze wereld (die we ook kennen als het 'woelen van de volkeren' uit Psalm 2:1). Deze onrustige, opstandige landen worden beheerst door kwade geestelijke machten. Johannes zag in zijn visioen op Patmos een prostituee die gezeten was op vele wateren en hij hoorde de woorden: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken en bevolkingsgroepen en naties en talen (Openbaring 17: 15). Deze machten zijn ook Gods kinderen - ons dus - vijandig gezind. Tegen deze achtergrond van woedende vijandige machten, herinnert David ons eraan dat één Koning over dit alles regeert: de Here. Hij wacht erop dat we zijn koningschap zullen (h)erkennen en Hem de lof en eer geven die Hem toekomt.
Als we dit doen, dan is zijn 'antwoord' aan ons tweeledig:
  1. Hij geeft ons Zijn sterkte en zegent ons met Zijn vrede. De kracht die ons zal doen standhouden te midden van al deze vijandige machten, komt alleen van de Here. Onze eigen kracht zal tekortschieten, maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen (Jesaja 40: 31).
  2. Verder zegent de Here Zijn kinderen met vrede te midden van alle problemen en druk. Vrede hangt niet af van uiterlijke omstandigheden. Vrede komt voort uit erkenning van het feit dat de Here - de God van de vrede - troont boven de vloed.
Laten we ter afsluiting van de proclamatie van vandaag Gods machtige, hoog verheven Koningschap eren met de proclamatie Lofprijs voor de Koning...
Door Jezus wil ik God voortdurend een lofoffer brengen,
de hulde van mijn lippen, die Zijn naam prijzen! (1)
Heer Jezus, U bent de Koning der koningen en Heere der heren (2),
het Lam dat geslacht is, en waardig te ontvangen
de macht en de rijkdom, de wijsheid en de sterkte,
de eer en de heerlijkheid en de lof. (3)
U, mijn God en Koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik uw naam loven: Groot is de Heer. (4)
U bent de Koning van Israël (5)
en de Koning van vrede. (6)
U bent de Koning der eeuwen(7)
de Koning der koningen en de Heer der heren! (8)
U bent de Heilige en U troont op de lofzangen van uw volk. (9)
Laat zó mijn mond de lof spreken van de Heer
en alles wat leeft Zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid. (10)
Amen!
1 Hebreeën 13:15
2 Openbaring 19:16
3 Openbaring 5:11-13
4 Psalm 145:1-2
5 Zefanja 3:15
6 Jesaja 9:5
7 Psalm 145:13
8 1 Timotheüs 6:15
9 naar Psalm 22:4
10 Psalm 145:21

Mijn antwoord in geloof:
Here, ik richt heel bewust mijn ogen af van de vloed en zie op U, want U bent als Koning der koningen gezeten op Uw hemelse troon, ver boven de vloed. Ik put de kracht en de vrede die ik nodig heb uit U. Amen.