Shop Doneer

Een verterend vuur

Leestijd: 3 min.

Eén van de manieren waarop de Heilige Geest zich ook manifesteert, is als vuur. De laatste keer dat we de Heilige Geest tegenkomen in de Bijbel, zien we Hem als ...zeven vurige fakkels brandden voor de troon (zie Openbaring 4:5). De schrijver van Hebreeën doet een eenvoudige maar diepgaande uitspraak:

Onze God is een verterend vuur. (Hebreeën 12:29)

Hij zegt niet dat God is àls een vuur, maar hij zegt dat God een vuur ìs. Daarom moeten we God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. (Hebreeën 12:28)

Niet met een slaafs ontzag, maar wel met de vreze des Heren, die rein is, die voor eeuwig standhoudt. (Psalm 19:10)

De schrijver van de Hebreeënbrief heeft het niet over God de Vader of God de Zoon, maar over God de Heilige Geest. Hij is werkelijk een vuur - een verterend vuur. Op verschillende momenten in de geschiedenis van Israël kwam de Heilige Geest als een vuur op het volk. In de tabernakel in de woestijn, toen Aäron alle verschillende offers had gebracht, gebeurde het volgende:

Een vuur ging uit van het aangezicht van de HEERE, en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. (Leviticus 9:24)

En opnieuw, nadat Salomo zijn gebed had beëindigd bij de inwijding van de tempel die hij had gebouwd:

... kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde het huis. De priesters konden het huis van de HEERE niet binnengaan, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld. (2 Kronieken 7:1-2)

Nog een ander voorbeeld zien we wanneer het volk Israël afvallig is en Elia van God antwoord krijgt op zijn gebed, op de berg Karmel:

Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God! (1 Koningen 18:38-39)

Elke keer als het vuur kwam en het volk op zijn aangezicht viel, was dat niet omdat men slechts onder de indruk was van een manifestatie. De mensen reageerden op de aanwezigheid van God zelf - God de Heilige Geest - die tot hen neerdaalde als een verterend vuur. In Zijn tegenwoordigheid waren ze lichamelijk niet in staat om rechtop te blijven staan.

Gebed van de dag

Heer, raak mij aan met dat diepe besef van Uw heiligheid, Uw grootsheid, zoals Uw kinderen op verschillende plaatsen in de Bijbel ook werden overmand toen Uw ontzagwekkende tegenwoordigheid neerdaalde. Ik buig mij neer, beseffend dat U, mijn God, een verterend vuur bent! Doe weg uit mijn leven wat niet van U is, Heer, en blaas Uw vuur aan in mijn hart! Amen!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.