Shop Doneer

Eerst begrafenis, dan opstanding

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 132

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

(Romeinen 6:4)
Eerst begrafenis, dan opstanding
Men zou kunnen vragen: ‘Wat is de verhouding tussen deze centrale waarheid van Christus’ verzoeningswerk en de christelijke doop?’ Het antwoord op die vraag is heel simpel en praktisch.
In het natuurlijke leven volgt op iedere dood een begrafenis. Dezelfde regel is ook in het geestelijke van toepassing: eerst dood, dan begraven. Door geloof in Christus’ verzoeningswerk beschouwen wij onszelf, in overeenstemming met Gods Woord, dood met Hem - wij rekenen onze oude mens, het lichaam der zonde - als dood. Daarna is de volgende daad, die door Gods Woord is ingesteld, de begrafenis van deze oude mens, dit dode lichaam dat aan de zonde onderworpen is.
Deze begrafenis voeren we uit met de praktijk van de christelijke doop. In iedere bediening van de christelijke doop, uitgevoerd naar het voorbeeld van het Nieuwe Testament, zijn er twee stadia: eerst een begrafenis; dan een opstanding. Deze twee stadia van de doop komen volledig overeen met de twee stadia van de innerlijke transformatie in de gelovige die Christus’ verzoening voor zichzelf aanvaardt: eerst de dood voor de zonde; dan het nieuwe leven tot gerechtigheid en voor God.
De christelijke doop in water is allereerst een begrafenis in een typisch watergraf, en ten tweede een opstanding uit dat graf tot een nieuw leven, dat geleefd wordt voor God en voor gerechtigheid. De begrafenis is de uiterlijke uitdrukking van het dood zijn voor de zonde, de dood van de oude mens. De opstanding is de uiterlijke uitdrukking van het nieuwe leven tot gerechtigheid en voor God.
Het Nieuwe Testament verklaart nadrukkelijk dat dit het ware doel en de ware betekenis is van de christelijke doop. In Romeinen 6:3-4 lezen we:Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
En opnieuw in Kolossenzen 2:12: U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
In deze beide passages worden duidelijk de twee opeenvolgende stadia van de doop uiteengezet. Ten eerste: door de doop worden wij met Christus begraven - letterlijk, ondergedompeld - in Zijn dood. Ten tweede: wij worden met Hem opgewekt door geloof in de werking van Gods kracht, om met Hem in nieuwheid des levens te wandelen.

Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield eerst van mij. In U is mijn oude ik gestorven en mag ik volledig leven voor U en Uw gerechtigheid. Dank U Heer Jezus, voor Uw volle leven dat in mij is en door mij heen stroomt naar een wereld die bevangen is door de dood. Halleluja! Dank U dat U leeft in mij! Amen.