Shop Doneer

Eerst bekering, dan geloof

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 60

Bekeer u en geloof het Evangelie!
(Markus 1:15)

Eerst bekering, dan geloof
Heel het Nieuwe Testament is volstrekt eenstemmig op dit ene punt: Waarachtige bekering moet altijd voorafgaan aan waarachtig geloof; zonder echte bekering kan er nooit waarachtig geloof zijn.
De oproep tot bekering begint al direct bij de opening van het Nieuwe Testament met de bediening van Johannes de Doper. In Markus 1:3-4 lezen we: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en ​doopte​ en predikte een ​doop​ van bekering tot ​vergeving​ van ​zonden.
Hier zien we dat de oproep van Johannes de Doper tot bekering een noodzakelijke voorbereiding was voor de openbaring van de Messias aan Israël. Zolang Israël niet teruggeroepen werd tot God door de boodschap van bekering, kon hun lang verwachte Messias zich niet temidden van hen openbaren. Even verder, in Markus 1:14-15, lezen we de eerste boodschap die Christus zelf predikte, nadat Johannes de weg voor Hem had bereid.
En nadat Johannes overgeleverd was, ging ​Jezus​ naar Galilea en predikte het Evangelie​ van het ​Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het ​Koninkrijk van God​ is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.
Het eerste bevel dat ooit van de lippen van Jezus is gekomen, was niet dat we zouden geloven, maar dat we ons zouden bekeren.
Na Zijn dood en opstanding, toen Christus Zijn apostelen opdroeg met het Evangelie uit te gaan naar alle landen van de aarde, was het eerste woord in Zijn boodschap ‘bekering’:
En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de ​Christus​ lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en ​vergeving​ van ​zonden​ gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. (Lukas 24:46-47)
Hier is het opnieuw: eerst bekering, daarna vergeving van zonden.
In Handelingen 2:37-38 lezen we hoe de apostelen kort daarna voor het eerst deze opdracht van Christus begonnen te vervullen. In vers 37, na de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, lezen we dat de overtuigde, maar nog niet bekeerde menigte vroeg: ‘Wat moeten wij doen, mannen broeders’? Er kwam op deze vraag een onmiddellijk en beslist antwoord:
En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Hier opnieuw is het: eerst bekering, daarna doop en vergeving van zonden.
Heer Jezus, ik ben U zo dankbaar dat de boodschap van bekering ook mij heeft geraakt en mijn leven voor altijd veranderd heeft. Dank U Heer, dat mijn zonden vergeven zijn en dat U mij Uw Heilige Geest gegeven hebt als een leidsman en onderpand van een eeuwige, heerlijke erfenis. Amen.