Shop Doneer

Eerst bekering, dan vergeving...

Leestijd: 2 min.
Gods oproep tot bekering werd voor het eerst onder woorden gebracht door Johannes de Doper, de heraut of wegbereider van Jezus. In Matt. 3:2 zegt hij: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Jezus Zelf herhaalde die roep in Markus 1:15: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Ongelukkigerwijs slaan een groot aantal hedendaagse predikers in hun verkondiging deze belangrijke eerste stap over: bekering.
Ooit assisteerde ik bij een grote bijeenkomst in Zuidoost Azië. De meeste aanwezigen hadden een Chinese achtergrond; slechts een paar waren enigszins bekend met de Bijbel. De evangelist gaf goed onderwijs over hoe men genezen kon worden door Gods Woord, maar niet één keer gebruikte hij het woord bekering. Daarna zei hij: ,,Als u genezing wilt, kom dan naar voren en bid.'' Ik probeerde te bidden met een aantal van de enorme massa mensen die naar voren was gekomen. In hun achtergrond kwam veel voorouderverering, occultisme en afgoderij voor. Daarbovenop wilden ze Jezus ontvangen. Maar Jezus zal er nooit mee akkoord gaan te worden toegevoegd aan vele andere dingen in ons leven. Hij is óf het enige en unieke fundament van ons christelijk geloof - óf Hij is niets. De evangelist had moeten zeggen:,,Bekeer u van het occulte en van uw eigen wegen. Geef de voorouderverering en afgoderij waarin u al generaties lang hebt geleefd op. Maak een duidelijke breuk en kom tot Jezus." Helaas maakte bekering geen deel uit van zijn boodschap. Het resultaat van die samenkomst was eerder verwarring dan een krachtige bedieningstijd. Slechts weinig mensen, als er al waren, werden gered, want het overgrote deel had niet voldaan aan de eerste voorwaarde voor redding (in de meest brede betekenis: sozo: redding, genezing, bevrijding). Wat is die eerste voorwaarde? Bekering.
Veel gemeenten propageren tegenwoordig een boodschap in deze strekking: ,,Als je vrij wilt zijn van al je problemen, kom dan en ontvang Jezus.'' Maar het aannemen van Jezus lost niet al je problemen op. Integendeel, in eerste instantie loop je misschien wel tegen een heel stel nieuwe problemen op! De onveranderlijke eerste vereiste voor redding is bekering. Het Nieuwe Testament bevestigt dat er geen geloofsbehoud bestaat zonder bekering. Het plaatst bekering altijd voor geloven. In Lukas 24:46-47 legt de opgestane Christus Zijn discipelen uit waarom Zijn dood noodzakelijk was:
Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derde dage opstaan uit de doden en dat er in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.
Wat was de boodschap van het evangelie die Jezus aan Zijn discipelen toevertrouwde? Niet alleen vergeving van zonden, maar eerst bekering - daarna vergeving van zonden!

Heer, als ik Uw heerlijke evangelie aan anderen doorgeef, zalf mij dan met Uw Heilige Geest, zodat ik net als Jezus een boodschap spreek van bekering en als gevolg vergeving van zonden. Dank U voor Uw Geest die mij leidt en mij Uw woorden te binnen brengt. Amen.