Shop Doneer

Eerst gebed

Leestijd: 3 min.

We hebben nu gelezen over de geweldige kracht van gebed met betrekking tot gelovigen die in een goede relatie leven met anderen. Daarom zullen we nu gebed bespreken in relatie tot het gebied van geestelijke oorlogvoering. Voor dit onderwerp lezen we 1 Timotheüs 2:1-4:

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Dit Bijbelgedeelte is een prachtige verwoording van een logische waarheid, waarin elke stap voortbouwt op de vorige. In Paulus' brieven aan Timotheüs was zijn aandacht gericht op de basisbehoeften van de Gemeente. Waar begon hij? Wat noemde hij als eerste basisbehoefte van de Gemeente?

Paulus noemde meerdere activiteiten op die in relatie stonden met deze behoefte, namelijk smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen. Maar als we deze activiteiten zouden moeten samenvatten in één woord, dan zouden we uitkomen bij het woord 'gebed'. ‘Allereerst hebben we gebed nodig’, zei Paulus. Als we nadenken over hoe wij in deze wereld kunnen leven als zout en licht, als kinderen van de Vader die vol zijn van het Evangelie van redding en dat willen uitstralen, dan is het eerste wat nodig is: leren bidden!

Bidden voor gezagsdragers

De eerste twee verzen van 1 Timotheüs 2 laten zien wie de eerste mensen zijn op Gods aanbevolen gebedslijst voor de Gemeente:

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.

We moeten bidden voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn. In veel grote gemeenten waar ik gesproken heb, stelde ik deze vraag: ‘Hoe velen van jullie hebben vandaag voor de president van jullie land gebeden, of bidden geregeld voor hem of haar?’ Helaas kreeg ik zelden een positief antwoord. Als de leden van het Lichaam van Christus niet bidden voor de gezagsdragers in hun land, wie doen dat dan wel? Ik geloof oprecht dat het Woord van God precies bedoelt wat het zegt. Bovenaan de gebedslijst van een christen zouden de gezagsdragers en leiders moeten staan.

Waar bidden we vervolgens voor? Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Deze tekst roept direct een vraag op: Wat is er nodig voor zo'n soort leven? Dat is samen te vatten in twee woorden: goede regering, goed bestuur. Dit vers is echt de definitie van wat een goede regering zou moeten bewerken: Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Stel jezelf eens de volgende vraag: Leiden de mensen in het land waar jij woont een rustig en stil leven, in alle godsvrucht en waardigheid? Zo niet... Waarom niet? Ik geloof dat een belangrijk deel van het antwoord ligt in het feit dat de kinderen van God niet of niet voldoende bidden voor hun regering.

Laten we ons keren tot God, Hem vragen ons onze nalatigheid te vergeven en vandaag nog een begin maken met een nieuwe koers... Eérst gebed, en dan te beginnen met het bidden voor de hooggeplaatsten in ons land en in de wereld, zodat God tot Zijn doel komt en al Zijn plannen met Zijn verbondsvolk tot in elk detail uitwerkt.

Gebed van de dag

Heer van de hemelse legers, ik doe in de eerste plaats voorbede voor de leiders van ons land, die zich voor enorme dilemma's geplaatst zien en die grote druk ervaren door de tijd waarin we leven. Ik bid voor de minister-president, dat U hem en het kabinet wijsheid geeft, en ons land doet terugkeren naar haar geestelijke wortels in Uw Woord. Amen.