Shop Doneer

Elia: in een zachte fluistering...

Leestijd: 3 min.
Een tweede voorbeeld van iemand die Gods stem verstond is Elia. Elia ervoer in zijn bediening een geweldige persoonlijke overwinning, toen hij vuur vanuit de hemel naar beneden liet komen op de Karmel. Hierbij werden zelfs afgodische profeten vernederd en geëxecuteerd. Maar vlak daarna sloeg hij op de vlucht voor een vrouw, Izebel. Hij kwam in de wildernis terecht en vroeg God zelfs om zijn leven te nemen. God stuurde echter een engel om hem kracht te geven en door die kracht was hij in staat om in één keer naar de berg Horeb te reizen, uitgerekend de plaats waar God voor het eerst zijn verbond sloot met Israël. In 1 Koningen 19:11-13 lezen we wat Elia beleefde toen hij aankwam bij Horeb: Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Hier zien we drie krachtige demonstraties van Gods kracht: een windvlaag die de bergen splijt, een aardbeving en een vuur. Maar hoe overweldigend ook: God was niet aanwezig in één van deze demonstraties van zijn kracht. Dan gaat het verder: Na het vuur klonk een zacht gefluister. (NASB). Herinnert u zich nog mijn stelling dat God niet schreeuwt? Sommige mensen stellen zich God voor als een schreeuwend iemand. Ik denk dat bijvoorbeeld Hitler God zich op die manier voorstelde. En veel andere dictators en mensen met een dergelijke houding zien God als een grote schreeuwende man... Maar God is heel anders. Na al deze demonstraties van zijn kracht kwam er een zacht gefluister... en de impact daarvan op Elia was enorm. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Hij sloeg zijn mantel voor zijn gezicht; een gebaar van nederigheid en aanbidding voor God. Hij verootmoedigde zich en opende zijn geest voor God. Nu was hij klaar om te luisteren:

En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier?

God bereidde zorgvuldig de omstandigheden voor waarin Elia Zijn stem kon verstaan. God wil graag dat we Zijn stem verstaan. Onthoud echter wel dat het best kan zijn dat God zelf niet in de wind, de aardbeving of het vuur aanwezig is. Maar als je oren hebt om te horen, dan zal Hij verschijnen in de zachte bries nadien... Hoewel ook de grootse manifestatie van zijn kracht bij Hem vandaan komt, is de diepe openbaring van Hemzelf mogelijk daar soms niet in te vinden. Je zult Hem misschien pas werkelijk persoonlijk ontmoeten op een moment na het tumult en het spektakel... de zachte fluistering. Als je die hoort, dan wil je je mantel voor je gezicht slaan. Je wilt Hem aanbidden en je hele hart buigt zich voor Hem neer. In Elia's leven zien we twee belangrijke resultaten van die zachte fluistering: Hij ontving nieuwe kracht en nieuwe richting voor zijn bediening. Na (en ondanks) een spectaculaire geestelijke overwinning, kwam hij naar Horeb als een verslagen, geïntimideerde man, klaar om de handdoek in de ring te gooien. Maar toen hij Gods stem had gehoord, kreeg hij nieuwe kracht, werd hij een overwinnaar en ontving hij nieuwe richting. Tot die tijd wist hij nooit wat hij moest doen als hij een opdracht had uitgevoerd, maar het horen van Gods stem liet hem de nieuwe koers zien die hij moest zetten. Dat geldt ook voor jou en mij. Bedenk goed dat je nooit zonder kracht en richting hoeft te blijven! Als we leren luisteren naar Gods stem, ontvangen we steeds nieuwe kracht en nieuwe richting!


O Heer, maak mij juist op momenten van intimidatie en ontmoediging opmerkzaam op die stille fluistering van Uw stem die zegt: Blijf niet hangen bij wat is geweest, Zie Ik maak iets nieuws, nu zal het opkomen... zou je er geen acht op slaan? (zie Jes.43:19) Dank U Heer, voor het nieuwe dat U geeft - zelfs rivieren in de woestijn! Amen.