Shop Doneer

Engelen zullen de slechten afzonderen

Leestijd: 2 min.


Gisteren lazen we hoe Jezus huichelachtige en valse christenen vergelijkt met onkruid dat opgroeit tussen het koren. Dit onkruid groeit er in Jezus’ gelijkenis niet toevallig, maar het is gezaaid door ‘de vijand’. Vervolgens legt Jezus uit dat bij de voleinding van de wereld, engelen als maaiers de oogst zullen verzamelen en het onkruid, ‘hen die de wetteloosheid doen’, in het vuur zullen werpen.

Dezelfde openbaring staat in de gelijkenis van het sleepnet. Deze gelijkenis staat even verderop in hetzelfde hoofdstuk, in Mattheüs 13:47–50: Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

In deze gelijkenis vertegenwoordigt het sleepnet dat in de zee geworpen wordt, het Evangelie van het Koninkrijk dat in de hele wereld verkondigd en geproclameerd wordt. De verschillende schepselen die in het net worden gevangen, vertegenwoordigen allen die positief op de uitnodiging van het Evangelie hebben gereageerd. Die uitnodiging is voor mensen ‘van elke soort’ – zowel ‘goede’ als ‘slechte’, zowel ‘rechtvaardige’ als ‘goddeloze’.

Aan het einde van het huidige tijdperk (‘de voleinding van de wereld’) zal het eerste zijn dat gebeuren gaat, dat de engelen de ‘slechten’ zullen weghalen uit de ‘goeden’ en ze in ‘de vurige oven’ zullen werpen - een plaats van bestraffing. Pas daarna zullen de ‘goeden’ en de ‘rechtvaardigen’ de verdere zegeningen en beloningen van de eeuwigheid met Christus ontvangen.

In deze openbaring zien we nog een andere reden waarom het oordeel dat voor de rechterstoel van Christus wordt uitgesproken, voor niemand die daar verschijnt, zal uitmonden in een definitieve veroordeling. Voordat dit oordeel over de ware gelovigen plaatsvindt, zullen de engelen reeds alle huichelaars en valse christenen eruit hebben gezuiverd en in de plaats van bestraffing hebben geworpen. Degenen die voor de rechterstoel van Christus verschijnen om hun beloning te ontvangen, zullen alléén de ware en rechtvaardige gelovigen zijn. De redding van hun zielen wordt voor eeuwig verzekerd door hun oprechte geloof, dat gebaseerd is op de eigen gerechtigheid van Christus.

Gebed van de dag

Heer Jezus, ik blijf het verbazend en een wonderbare genade vinden dat U mij – als kind van God – bekleed hebt met Uw eigen gerechtigheid! Onvoorstelbaar hemelse Vader, dat U mij aanziet door Christus heen, zodat mijn lek en gebrek vervaagt en wordt uitgewist door Zijn kostbaar, dierbaar bloed! Halleluja! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZWITSERLAND

  • Bid om wijsheid en leiding van de Heer, hoe het werk in het komende jaar voortgezet moet worden.
  • Bid dat de juiste mensen zich bij het team voegen: mensen die de visie hebben om te helpen bij de uitvoering van het werk.

Weekvers: Mattheüs 13:37-38

Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze.