Shop Doneer

Functioneer in de gave(n) die je ontvangen hebt

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 149

Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest,
Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.
(1 Korinthiërs 12:11)
Functioneer in de gave(n) die je ontvangen hebt
Gisteren lazen we hoe Paulus aan de Korinthiërs schreef over de Geestelijke gave van ‘allerlei tongen’. Precies dezelfde uitdrukking gebruikte Paulus ook al eerder. In 1 Korinthiërs 12:7-11 somt Paulus negen verschillende gaven of uitingen van de Heilige Geest op, die geschonken kunnen worden aan gelovigen die gedoopt zijn in de Heilige Geest:
Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander ​profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei(tongen)talen, en aan een ander uitleg van (tongen)talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.
Paulus spreekt hier over uitingen, manifestaties of gaven van de Geest. Paulus spreekt hier over de doop in de Geest als een ervaring die degenen aan wie hij schrijft al ontvangen hebben. De negen gaven of manifestaties van de Geest die hij vervolgens noemt, kunnen dan als gevolg van en volgend op hun doop in de Heilige Geest tot uiting worden gebracht en gebruikt worden.
Paulus duidt hier aan dat de doop in de Heilige Geest voor alle gelovigen is - Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt (1 Kor. 12:13). Daarna worden de verschillende gaven of uitingen van de Geest onder de gelovigen verdeeld volgens de soevereine wil van de Heilige Geest. De ene gelovige kan een bepaalde gave ontvangen, terwijl een andere gelovige een andere gave zal ontvangen. Niet alle gelovigen ontvangen alle gaven.
Onder de negen gaven van de Geest die door Paulus worden opgesomd, is de achtste allerlei talen of ‘allerlei tongen’. In de grondtekst staat hetzelfde als in 1 Korinthiërs 12:28. In beide passages spreekt Paulus over een specifieke geestelijke gave, niet over de aanvankelijke doop in de Heilige Geest.
Paulus spreekt in 1 Korinthiërs 12:28 - evenals in vers 10 van hetzelfde hoofdstuk - niet over de eerdere ervaring van de doop in de Heilige Geest, maar over één van de negen geestelijke gaven die door sommige (niet alle) gelovigen worden gebruikt, volgend op de doop in de Heilige Geest.
Hieruit volgt dat Paulus in 1 Korinthiërs 12:30 met zijn vraag ‘Kan iedereen in klanktaal (tongentaal) spreken?’ (NBV) zich níet afvraagt of iedereen weleens in tongen gesproken heeft, namelijk toen zij gedoopt werden in de Heilige Geest. Integendeel, de kwestie die hem nu bezighoudt is: ‘Spreken alle gelovigen die gedoopt zijn in de Heilige Geest ook nu nog regelmatig in tongen?’ Het antwoord daarop is - zowel toen als nu - een duidelijk ‘Nee’. In dit opzicht is de ervaring van hedendaagse gelovigen - nadat ze in de Geest gedoopt zijn - volkomen gelijk aan het patroon dat in het Nieuwe Testament is vastgelegd.

Dank U, Heer Jezus, dat ook hoewel niet alle gelovigen dezelfde geestesgaven hebben ontvangen, U mij persoonlijk wilt helpen om te functioneren in de specifieke gave(n) die U mij gegeven heeft. Dank U voor Uw dagelijkse kracht en leiding door Uw Geest hierin. Amen.