Shop Doneer

Gebed als wapen

Leestijd: 2 min.
Thema: Onze aanvalswapens
Om satans bolwerken te kunnen aanvallen en neerhalen heeft God ons geestelijke wapens gegeven die daarvoor geschikt zijn. In onze basistekst, 2 Korinthiërs 10:4, lezen we:
…De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
Hier wordt uiteraard gedoeld op satans bolwerken. Met andere woorden, God heeft ons naast een uitrusting voor onze verdediging ook geestelijke wapens gegeven voor de aanval. Op grond van veel studie en persoonlijke ervaring, geloof ik dat de Bijbel ons vier belangrijke aanvalswapens aanreikt. Dat zijn: gebed, lofprijs, prediking en getuigenis. Vandaag en morgen zullen we ingaan op het wapen van gebed.
Hieraan moet ik overigens toevoegen dat gebed veel meer is dan een wapen. Gebed heeft zeer veel verschillende aspecten, en slechts één daarvan is gebed als wapen voor geestelijke oorlogvoering. Ik geloof dat dit het krachtigste is van alle wapens die God ons heeft toevertrouwd. In Efeziërs 6:18 zegt Paulus, nadat hij de zes verdedigende wapens heeft opgesomd:
terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest...
Daarmee gaat hij over van defensieve wapens naar het belangrijkste offensieve wapen: gebed. Stel je gebed voor als een intercontinentaal geleid projectiel, een langeafstandsraket. Dit soort raketten wordt met behulp van een geavanceerd besturingssysteem van het ene continent naar het andere geschoten, met de bedoeling het doelwit te vernietigen. Gebed wordt niet belemmerd door afstand of tijd. Gebed zou kun je dus vergelijken met zo’n geleid projectiel. Daarmee kunnen we satans bolwerken op elke plaats aanvallen, zelfs in de hemelse gewesten.
In mijn boek Verander de geschiedenis door bidden en vasten heb ik verschillende indrukwekkende voorbeelden beschreven hoe de geschiedenis in verschillende landen, in Noord Afrika, in Israël, in Rusland en in Kenia, werd beïnvloed en positief veranderde door intensieve voorbede van Gods kinderen. O, als wij toch diep doordrongen zouden raken van de realiteit dat ons gebed werkelijk invloed heeft op de koers van ons land… De enorme toename van criminaliteit, wetteloosheid, menselijk lijden en andere duisternis zou worden afgeremd en de weg banen voor het getuigenis van redding in Jezus Christus, als het Lichaam van Christus haar geestelijke wapens oppakt en actief de strijd aangaat…

Vader, wat een genade dat wij als het Lichaam van Christus hier op aarde niet machteloos hoeven toezien hoe de duisternis steeds meer grip krijgt op landen, samenlevingen en culturen. Gebruik mij Heer, als een actieve soldaat in Uw leger, om langeafstandsraketten van Uw genade, genezing en redding aan te wenden tot herstel voor de landen! Amen.