Shop Doneer

Geen neutraliteit mogelijk

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 238


...nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden.
1 Petrus 1:12b

Geen neutraliteit mogelijk

In Handelingen 6 en 7 lezen we hoe Stefanus beschuldigd werd van godslastering. Als Stefanus onder de zalving van de Heilige Geest de Oudtestamentische Geschriften uiteenzet die op Israël en op de Messias betrekking hebben, dan is het Stefanus die de aanklager wordt, en de leden van de Joodse raad de aangeklaagden. Het effect van Stefanus’ woorden op de raad wordt beschreven in Handelingen 7:54: Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem.
Let eens op die uitdrukking: barstten hun harten van woede. Ook hier zien we dat het zwaard van Gods Woord, gebruikt door de Heilige Geest, de harten van die ongelovigen trof en hen daar ten diepste verwondde.
Handelingen 24 beschrijft een ander verhoor, waarin Paulus dit keer de beklaagde was en de Romeinse stadhouder Felix de rechter. Ook in dit verhoor draaide de Heilige Geest de rollen om. We lezen in Handelingen 24:25 dat toen Paulus sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstig oordeel, Felix zeer bevreesd werd...
Deze voorbeelden illustreren de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest om mensen van zonde te overtuigen, van gerechtigheid, en van oordeel. Maar ze laten ook zien dat overtuiging niet hetzelfde is als bekering, en ook leidt overtuiging niet altijd tot bekering. Er is echter één ding, dat de Heilige Geest door Zijn overtuigende kracht zeer beslist doet: Hij laat daarna geen enkele ruimte meer voor neutraliteit.
In Mattheüs 12:30 zegt Jezus iets soortgelijks: Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.
Waar de overtuigingskracht van de Heilige Geest aan het werk is, daar wordt elke persoon die onder de invloed komt van die kracht, genoodzaakt een definitief standpunt in te nemen - hetzij vóór Christus, of tegen Hem; hij brengt bijeen, of hij verstrooit. Compromis of neutraliteit zijn niet langer mogelijk.
Het was ook in dit verband dat Jezus in Mattheüs 10:34-35 zegt: Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder.
Het ‘zwaard’ waar Jezus in deze tekst over sprak, is (het zwaard van) Gods Woord. Wanneer dit Woord wordt gebruikt in de kracht van de Heilige Geest, is het zo scherp en dringt het zo diep door, dat er geen enkele plaats meer overblijft voor neutraliteit of compromis. Het brengt zelfs scheiding tussen leden van hetzelfde gezin en dwingt ieder om individueel een standpunt in te nemen, hetzij mét Christus, of tegen Hem.
Onze cultuur wordt gekenmerkt door materialisme, onverschilligheid, compromis en moreel en geestelijk verval. Is er iets dat onze generatie terug kan brengen tot God? Ja: de kracht van de Heilige Geest, die werkt door het Woord van God en de wereld overtuigt van zonde, van gerechtigheid, en van oordeel.
Vader, wilt U mij maken tot een echte zwaardvechter met de kracht van Uw Woord, die zowel strategisch is als fijngevoelig, als ik met mensen spreek en daarbij gebruik maak van de doordringende kracht van Uw Woord. Ik prijs U, dat daarin zowel mijn spreken als mijn zwijgen krachtig en effectief zullen zijn. Amen.