Shop Doneer

Geen oog, geen oor, geen mensenhart...

Leestijd: 2 min.
Gisteren lazen we over de dwaasheid van het kruis, die wijzer is dan de slimste wijsheid van mensen. Het kruis is immers het ultieme symbool van schaamte, zwakheid en verslagenheid, maar tegelijk is het de sleutel tot glorie, kracht, wijsheid en overwinning. Dat is het opmerkelijke verschil tussen Gods wegen en de wegen van de mens. Laten we goed onthouden dat God de kruisiging had gepland! Het was geen onverwachte ramp, geen ongeplande samenloop waar God voorziening voor moest zien te creëren. Nee, het was de vervulling van een Goddelijk plan, een uiting van Gods wijsheid en Gods kracht. Toen Petrus op de dag van Pinksteren tot de Joden sprak over de dood van Jezus, zei hij het volgende:
...deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. (Handelingen 2:23)
Let op de uitdrukking overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God. God wist dat Jezus gekruisigd zou gaan worden. En ook Jezus wist dat Hij gekruisigd zou gaan worden. Hij waarschuwde de discipelen daar diverse malen voor (zie bijvoorbeeld Matteus 20:17-19, Markus 10:32-34 en Lukas 18:31-33). Hij vertelde hen in detail wat er zou gaan gebeuren. Maar omdat ze Gods wijsheid en Gods kracht niet begrepen - omdat ze nog steeds dachten als mensen van deze wereld, en het kruis zagen als een teken van zwakheid, dwaasheid en verslagenheid - konden ze niet pakken wat Jezus hen vertelde. Het is belangrijk voor ons om goed te onthouden dat het kruis een expressie is van Gods wijsheid en kracht; het was de glorieuze en perfecte uitwerking van Zijn doel.
Er staat een prachtige uitdrukking in Openbaring 13:8, waar Jezus omschreven wordt als "het Lam dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af." Hierdoor leren we dat de dood van Jezus geen ongeluk was. In de ogen van de wereld was het dwaasheid en zwakheid, maar voor hen wiens ogen door de Geest en door het woord van God zijn geopend, is het de hoogste uiting van wijsheid en kracht. In zijn eerste brief aan Korinthe vergeleek Paulus opnieuw de wijsheid van deze wereld met de wijsheid van God:
En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. (1 Korinthe 2:6-8) Vervolgens citeert Paulus de profeet Jesaja: Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. (1 Korinthe 2:9-10)
Paulus spreekt over het kruis als een geheimenis. Een heerlijk, glorieus, geweldig geheim dat God geopenbaard heeft aan wie Hem liefhebben!

Heer, ik ben zo dankbaar voor het geheimenis van het kruis, dat redding brengt aan ieder die het aanneemt. Maak mij een getuige van dat kruis, en dat velen door mij de dwaasheid zullen ontdekken, die de sleutel is tot glorie, kracht, wijsheid en overwinning. Amen.