Shop Doneer

Geen veroordeling voor wie in Hem gelooft

Leestijd: 1 min.

Wat voor oordeel zal Christus op deze manier vanaf Zijn rechterstoel uitspreken over christenen? Allereerst moeten we duidelijk stellen en met nadruk, dat dit oordeel over christenen vanaf Christus’ rechterstoel geen veroordeling zal zijn. Dit zeer belangrijke feit, dat de ware gelovige in Christus bevrijd is van alle angst voor uiteindelijke veroordeling, wordt in verschillende passages van het Nieuwe Testament bevestigd.

In Johannes 3:18 zegt Jezus bijvoorbeeld: Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Hier wordt een duidelijk en scherp onderscheid gemaakt. De toegewijde gelovige in Christus wordt niet veroordeeld; de ongelovige daarentegen is reeds veroordeeld, op grond van zijn ongeloof.

In Johannes 5:24 geeft Christus dezelfde verzekering aan iedere oprechte gelovige: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Christus geeft hier een afdoende, drievoudige zekerheid aan iedere gelovige die in geloof Zijn woord en het Evangelie aanneemt. Zo’n gelovige:

  1. heeft reeds eeuwig leven;
  2. is al overgegaan van de geestelijke dood in het eeuwige leven;
  3. zal nooit veroordeeld worden.

In Romeinen 8:1 herhaalt Paulus dezelfde verzekering dat hij /zij vrij is van veroordeling: Dus is er nu geen verdoemenis (veroordeling) voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Al deze passages laten duidelijk zien dat ware gelovigen in Christus nooit een oordeel behoeven te verwachten waarvan de uitkomst definitieve veroordeling is.

Gebed van de dag

O Heer Jezus, dank U wel dat er voor mij geen veroordeling is, omdat de Wet van de Geest van leven, mij voor eens en voor eeuwig heeft vrijgemaakt van de Wet van zonde en dood. Dank U Heer, voor die geweldige genade! Laat die boodschap uit mijn leven spreken en stromen naar vele anderen! In Uw naam Heer! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CAMBODJA

Van 7-9 december wordt een evangelisatie-actie gehouden door Franklin Graham. Hierbij worden Dereks boeken gedistribueerd. Bid dat het materiaal veel mensen zal zegenen en dat het met anderen wordt gedeeld.

Weekvers: 2 Korinthiërs 5:10 (NBV)

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van ​Christus​ verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.