Shop Doneer

Gelijkvormig worden aan het beeld van Christus

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 48

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook ​Christus​ de ​gemeente​ liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou ​heiligen, door haar te ​reinigen​ met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een ​gemeente​ zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij ​heilig​ en smetteloos zou zijn.
(Efeziërs 5:25-27)

Gelijkvormig worden aan het beeld van Christus
Gods Woord speelt een rol in zowel het negatieve als het positieve aspect van heiliging. Paulus bepaalt ons bij het negatieve aspect in Romeinen 12:1-2, waar hij zegt:
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te ​wijden​ als een levend offer, ​heilig​ en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
Er zijn vier stadia die elkaar opvolgen, in het proces dat Paulus hier beschrijft:
1. Onze lichamen als levende offers brengen op Gods altaar.We zagen al dat het altaar datgene heiligt wat erop gelegd wordt.
2. Niet gelijkvormig worden aan de wereld. Dat houdt in; gescheiden worden van haar ijdelheid en zonde.
3. Hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. Dat betekent; leren denken in totaal nieuwe begrippen en waarden.
4. Persoonlijk Gods wil leren kennen voor ons leven. Deze openbaring van Gods wil wordt alleen verleend aan het vernieuwde denken. Het oude, vleselijke en niet vernieuwde verstand zal nooit Gods volmaakte wil kunnen leren kennen of begrijpen.
Het is hier, in de vernieuwing van denken, dat de invloed van Gods Woord wordt ervaren. Wanneer we in Gods Woord lezen, studeren en erover mediteren, dan verandert dit onze hele manier van denken. Het wast ons schoon door de innerlijke reinigende werking, en het scheidt ons af van alles wat onrein en onheilig is. We leren over de dingen na te denken - ze op waarde te schatten, de waarde ervan te bepalen - zoals God zelf over de dingen denkt.
Wanneer we anders over de dingen leren denken, gaan we onvermijdelijk ook anders handelen. Onze uitwendige levens worden in harmonie gebracht met onze nieuwe, innerlijke manier van denken. We worden niet langer gelijkvormig aan de wereld, omdat we niet langer denken zoals de wereld. We worden hervormd door de verandering en vernieuwing van ons denken. Niet gelijkvormig zijn aan de wereld is alleen maar negatief - geen positief doel op zichzelf. Als we niet gelijkvormig moeten zijn aan de wereld, waaraan moeten we dan welgelijkvormig zijn? Paulus geeft heel duidelijk het antwoord hierop in Romeinen 8:29:
Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de ​Eerstgeborene​ zou zijn onder vele broeders.
Dit nu is het ware, positieve doel van de heiliging: gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. We moeten denken, spreken en handelen zoals Christus zelf zou doen.

Vader, wat een heerlijk rein en zuiver gevoel is het dat U mij en mijn leven van tevoren bestemd heeft om door mijn leven, houding en daden, een voortdurende verheerlijker van Uw naam te zijn. Dank U voor dat geweldige voorrecht en de kracht van Uw Geest die mij hiertoe elke dag in staat stelt. Amen.