Shop Doneer

Geloof als vertrouwen

Leestijd: 3 min.

Gisteren hebben we geleerd dat de vrucht van de Geest een uitdrukking is van karakter. De vrucht van geloof is één van de vruchten van de geest en kan zelf weer in twee verschillende aspecten worden onderscheiden. Deze aspecten zijn te herkennen aan de twee verschillende manieren waarop het Griekse basiswoord pistis is gebruikt. Het woord pistis betekent geloof, maar wordt ook gebruikt in de volgende twee vormen: vertrouwen en betrouwbaarheid. Vandaag en morgen gaan we in op het aspect vertrouwen. De twee erop volgende dagen behandelen we het aspect betrouwbaarheid.

De ‘Jeruzalem Bible’ vertaalt het woord pistis als 'vol vertrouwen zijn'. Steeds opnieuw benadrukte Jezus de vereiste dat allen die het Koninkrijk Gods willen binnengaan moeten worden als een klein kind (zie Matth. 19:13‑14, Marc. 10:13‑15 en Luk. 18:16‑17). Misschien is er geen eigenschap méér karakteristiek voor kinderen, dan dat zij 'vol vertrouwen' zijn. En toch, paradoxaal genoeg, is het ook deze eigenschap die we in hoge perfectie tegenkomen in de meest volwassen Godsmannen ‑ zoals Abraham, Mozes, David en Paulus. De conclusie die we daaruit mogen trekken, is dat de mate waarin deze speciale vorm van vrucht ontwikkeld is in ons leven, een goede graadmeter is voor onze geestelijke volwassenheid.

Dit aspect van de vrucht van geloof kan dan nog vollediger gedefinieerd worden als een rustig, voortdurend, onwankelbaar vertrouwen in de goedheid, wijsheid en trouw van God. Het doet er niet toe welke beproevingen of schijnbare rampen we tegenkomen, wie deze vorm van vrucht heeft ontwikkeld, blijft kalm en rustig te midden van dit alles. Hij heeft een onwankelbaar vertrouwen dat God iedere situatie volledig in de hand heeft en dat Hij in en door alle omstandigheden heen Zijn plannen uitwerkt, om ieder van Zijn kinderen te zegenen.

Deze uiterlijke verschijningsvorm van dit innerlijke vertrouwen is stabiliteit. David beschrijft het prachtig in Psalm 125:1: Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Alle bergen op aarde kunnen beven en wankelen, zelfs totaal verdwijnen - behalve één. Sion is de berg die God Zich als woonplaats heeft uitverkoren. Die alleen is onbeweeglijk en zal voor altijd blijven bestaan.

Zo is het ook met de christen die geleerd heeft te vertrouwen. Anderen om hem heen kunnen bezwijken onder paniek en verwarring, maar hij of zij blijft kalm en zeker. Zijn fundament rust op de heilige bergen (Ps. 87:1).

In Psalm 37:5 zegt David: Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem, Hij zal het doen. Nog letterlijker vertaald: en Hij is bezig het te doen. Twee dingen worden hier van ons verlangd. Het eerste is een daad: toevertrouwen - onze weg op Hem richten. Het tweede is een houding: vertrouwen. De daad van toevertrouwen leidt tot de houding van vertrouwen. Zolang we volharden in deze houding van vertrouwen, verzekert David ons, is God bezig het te doen. Met andere woorden: God is bezig datgene uit te werken wat we aan Hem hebben toevertrouwd. Het is de voortdurende houding van vertrouwen aan onze kant, die het kanaal openhoudt waardoor God in ons leven kan ingrijpen en kan doen wat gedaan moet worden. Maar als we ons vertrouwen laten verslappen, sluiten we het kanaal af en verhinderen we dat God kan afmaken wat Hij voor ons begonnen is te doen.Gebed van de dag

Vader, U heeft iedere situatie volledig in de hand, daarom mag ik kalm en zeker zijn. Ik vertrouw mijn weg aan U toe. Ik wil leren een rustig, voortdurend, onwankelbaar vertrouwen in Uw goedheid, wijsheid en trouw te ontwikkelen. Amen.
Gebed voor DPM wereldwijd

KOREA

Een DPM-contact is aangesloten bij een internationale christelijke particuliere elite school in Seoul en gelooft dat dit een ideale plek is om Dereks materiaal te gebruiken voor onderwijs en verspreiding. Hij houdt nu wekelijks diensten in een kerk in Gangnam voor studenten en leraren van de GIA micro school, met gebruik van Dereks materiaal. Bid om Gods zalving op hem en dat iedereen die luistert een grotere openbaring zal krijgen van Gods Woord, en een intiemere wandel met Hem.