Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Geloof dat door liefde werkt

Leestijd: 3 min.

We hebben gezien dat geloof met de mond beleden moet worden. Maar is dat alles? Zo vaak maken religieuze mensen zich schuldig aan lege woorden zonder echte betekenis. Hoe kunnen we dat vermijden? Hoe kunnen we zeker zijn dat de woorden die we gebruiken in onze belijdenis, ook gepaard gaan met waarachtig geloof in ons hart? Op deze vraag geeft de Bijbel een eenvoudig, praktisch antwoord. Geloof dat met de mond wordt beleden, moet samen gaan met de bijbehorende daden. Geloof zonder werken ‑ dat wil zeggen zonder gepaste daden ‑ is dood.

In Galaten 5:6 dringt Paulus door tot het hart van de zaak: In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar geloof, dat door de liefde werkzaam is. Paulus legt hier vier uiterst belangrijke punten vast in een logische volgorde.

  • Eerst neemt Paulus de besnijdenis als voorbeeld en zegt dat geen uiterlijk ritueel of ceremonie op zichzelf ons bij God een aanbeveling geeft. Het gaat God in de eerste plaats om het innerlijk, niet om het uiterlijk.
  • Ten tweede, het enige noodzakelijke element in waarachtig christendom is geloof. Alleen deze innerlijke toestand van het hart is voor God aanvaardbaar en er bestaat geen vervanging voor. Een paar weken terug zagen we al hoe de Bijbel de noodzaak van geloof centraal stelt en benadrukt.
  • Ten derde zegt Paulus ons dat geloof werkt. Geloof is actief. Waar geen acti­viteit is, daar is geen echt geloof.
  • Ten vierde, de manier waarop geloof werkt, is door liefde. Waar geen liefde zichtbaar is, is geen echt geloof. Liefde is van nature positief, versterkend, vertroostend, opbouwend. Waar daden negatief zijn, kritisch, liefdeloos, daar is geen blijk van liefde en daarom ook niet van geloof. Zulke daden zijn mis­schien afkomstig uit religiositeit, maar beslist niet uit geloof.

Jacobus beschrijft nauwkeurig de relatie tussen geloof en werken. Sommige Bijbelcommentators gaan zelfs zover dat er in de benadering van geloof een verschil van visie bestaat tussen Paulus en Jacobus. Zij zeggen dan dat Paulus nadruk legde op geloof alleen, zonder werken, terwijl Jacobus stelde dat geloof altijd tot uitdrukking moet komen in werken. Persoonlijk zie ik geen conflict tussen deze twee gezichts­punten, alleen twee kanten van dezelfde waarheid. We zijn gerechtvaardigd door geloof zonder werken, want er bestaan geen werken waarmee we onze rechtvaardigheid zouden kunnen verdienen. Maar als we eenmaal gerechtvaardigd zíjn zonder werken, zal waarachtig geloof zich op een natuurlijke manier altijd manifesteren in goede werken. Paulus vertelt ons dus hoe we gerech­tigheid Gods ontvangen en Jacobus vertelt ons welke resul­taten er volgen als we gerechtigheid van God hebben ontvangen.

Verder is het volkomen onjuist om te beweren dat Paulus geen nadruk legt op werken. Want in Galaten 5:6 laat hij zien dat het karakter van geloof de werken zijn, namelijk door liefde. In het beroemde hoofdstuk 1 Korinthiërs 13, waarin de liefde beschreven staat, werkt hij deze gedachte uit. Geloof is altijd actief. Op vele andere plaatsen in zijn geschriften benadrukt hij dit.


Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat ik door U gerechtvaardigd ben zonder werken. Ik wil echter graag groeien in geloof en dat samen zien gaan met groeien in liefde en in werken van liefde. Wilt U mij leiden om niet te gaan werken omdat het zou moeten, maar om díe werken te doen die voortkomen uit geloof en liefde. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd


EGYPTE/PERZISCHE GOLF

    • Bid om bescherming en gunst van de Heer voor allen die betrokken zijn bij het werk van DPM in dit gebied; zij delen Dereks onderwijs met veel mensen die in geestelijke duisternis verkeren.
    • Bid om een toenemend gebruik van de verschillende sociale media platforms en om meer reacties van de gebruikers.