Shop Doneer

Geloof is gebaseerd op de hele Bijbel

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 76

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
(Hebreeën 11:6)

Geloof is gebaseerd op de hele Bijbel
Tot hiertoe in deze week, spraken we over geloof als een ervaring van het mensenhart, die een omkeer teweegbrengt in ons menselijk gedrag en voorziet in een principe dat de hele loop van het menselijk leven beïnvloedt en bestuurt. Daar moeten we echter beslist aan toevoegen dat geloof niet louter iets subjectiefs is dat behoort tot de persoonlijke en privésfeer van het mensenhart. Dat is het wel, maar het is ook méér.
Geloof is gebaseerd op vaste, objectieve feiten. Wat zijn die feiten? Op die vraag kunnen we heel uitgebreid antwoord geven, maar ook heel kort en compact.
In de brede zin is geloof gebaseerd op de hele Bijbel. Elke uitspraak en elke belofte van de Bijbel is een mogelijk onderwerp van geloof. Geloof komt door het horen van Gods woord. Geloof is daarom gebaseerd op alles wat het Woord van God inhoudt. Voor de gelovige christen is er niets in de uitspraken en beloften van God dat valt buiten het gezichtsveld van zijn geloof.
In Romeinen 8:32 staat: Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Alle dingen die God bezit - al Zijn zegeningen, al Zijn beloften - staan allemaal vrij ter beschikking van ieder mens die ze wil ontvangen door oprecht geloof in Christus’ verzoenende dood en opstanding.
In sommige kringen is een tendens om de interpretatie van de Bijbel te baseren op een systeem van ‘bedelingen’. Dat gebeurt op zo’n manier dat slechts een klein deel van Gods zegeningen en beloften ter beschikking staan van de gelovige christenen in de tegenwoordige ‘bedeling’.
Volgens deze interpretatie worden vele van Gods allerbeste zegeningen en beloften verwezen naar perioden in het verleden, zoals die van het Oude Testament, of naar de apostolische tijd vlak na Jezus’ hemelvaart, of naar perioden die in de toekomst liggen, zoals het duizendjarig vrederijk, of de bedeling van de volheid der tijden…
Dit stemt echter niet overeen met wat Paulus zegt in 2 Korinthiërs 1:20:zovele beloften van God als er zijn (dus niet slechts enkele daarvan), in Hem (Christus) is het: (niet was het, of zal het zijn, maar is het, hier en nu) Ja en in Hem Amen (niet alleen ja, niet slechts een enkelvoudige bevestiging, maar: Ja en Amen, een dubbele bevestiging!) tot verheerlijking van God door ons. (Niet door verschillende groepen in verschillende eeuwen, maar door ons, die vandaag deze woorden ontvangen.) De hele samenhang maakt duidelijk dat ‘ons’ slaat op alle ware gelovigen.
Er is geen enkele nood in het leven van welke gelovige christen dan ook, die buiten het bereik van Gods beloften valt. Paulus maakt dit duidelijk in Filippenzen 4:19: Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. (NBG)


Geweldige hemelse Vader, wilt U de waarheid die hier beschreven staat diep in mijn hart doen dringen, zodat ik voor altijd overtuigd ben van Uw totale, rijke, voortdurende voorziening in elk opzicht en voor iedere nood in mijn leven. Ik ben zo rijk door U Vader! Dank U wel Heer! Amen.