Shop Doneer

Geloof = handelen naar de waarheid van Gods Woord

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 68

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
(Hebreeën 11:1)

Geloof = handelen naar de waarheid van Gods Woord
De houding die we de laatste twee dagen hebben besproken, van het als waar aannemen van Gods Woord, tegen het getuigenis van onze zintuigen in, zou door velen afgewezen worden als pure dwaasheid of fanatisme. Toch hebben filosofen en psychologen uit verschillende tijden en met verschillende achtergronden eensgezind verklaard, dat het getuigenis van onze zintuigen wisselvallig, subjectief en onbetrouwbaar is.
Als het getuigenis van onze zintuigen dan, als zodanig, niet als waar en betrouwbaar aanvaard kan worden, waar vinden we dan de juiste maatstaf van waarheid en realiteit, waaraan het getuigenis van de zintuigen afgemeten moet worden? Op deze vraag hebben noch filosofie noch psychologie ooit een bevredigend antwoord kunnen geven.
Alle eeuwen door zijn het juist filosofen en psychologen geweest die de vraag hebben herhaald die door Pilatus gesteld werd toen hij recht moest spreken: Wat is waarheid? Voor de gelovige christen is het antwoord te vinden in de woorden van Jezus tot Zijn Vader in Johannes 17:17:
Uw Woord is de waarheid.
De uiteindelijke, onveranderlijke maatstaf van alle waarheid en realiteit vinden we in Gods Woord. Geloof bestaat uit horen naar, geloven in, en handelen naar deze waarheid.
Wij moeten wel onderscheid maken tussen geloof en aanmatiging… De scheidslijn tussen deze twee is heel smal, maar geeft de grens aan tussen succes en onheil. Aanmatiging bevat een element van menselijke arrogantie en zelfverheerlijking, ze doet de wil van de mens gelden, zelfs al gaat het gekleed in geestelijke taal. Daartegenover staat geloof, dat volkomen afhankelijk is van God, en de uitwerking ervan zal altijd God verhogen. Het neemt nooit het initiatief van God weg.
In Efeziërs 2:8-9 herinnert Paulus ons eraan, dat zo’n geloof niet van onszelf is: het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Die houding wordt door Johannes de Doper samengevat in Johannes 3:27: Een mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is.
Heel eenvoudig gezegd: Geloof ontvangt, aanmatiging grijpt.

Vader, heel bewust wil ik ervoor kiezen om altijd U te verhogen, nooit mezelf. Dank U dat U Uw kinderen Zelf de aanbidding geeft als een heerlijk instrument om U te verhogen en communicatie met U te hebben, door Uw Heilige Geest die u in ons heeft laten wonen. Amen.