Shop Doneer

Geloof, spraak en creativiteit

Leestijd: 3 min.

De Bijbel leert dat de mens volmaakt was toen hij geschapen werd. Maar die volmaakte staat verloor hij door de overtreding. God legde zich er echter niet bij neer en wilde de mens niet in die gevallen toestand laten blijven. Vanaf dat moment ontvouwt de Bijbel een schitterend plan van redding. Het is het verhaal hoe God de mens terugkoopt voor Zichzelf door de dood van Christus aan het kruis, en hoe Hij het herstel van de mens uitwerkt. Vervolgens verandert God de natuur en het gedrag van de mens om hem terug te brengen naar Zijn oorspronkelijke bedoeling. De sleutel tot dat herstelproces is geloof. Het herstellende effect van geloof heeft als doel de gevolgen van de zondeval teniet te doen. Het originele beeld van de mens zoals God hem geschapen heeft, vinden we in Genesis 1:26: En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;.. Als we dit thema blijven volgen door de Bijbel heen, dan ontdekken we dat de gelijkenis tussen God en mensen verschillende aspecten heeft. Eén aspect van de Goddelijke natuur is het vermogen om te geloven. Geloof is een onderdeel van Gods eigen, eeuwige natuur. Zijn creatief vermogen komt voort uit geloof. Al wat Hij doet, doet Hij door geloof. Dit geloof vindt vervolgens uitdrukking in de woorden die Hij spreekt. Zijn woorden, uitgesproken door geloof, zijn de instrumenten van Zijn scheppende kracht. De Hebreeuwse taal heeft een eigenschap die deze waarheid over God en Zijn woorden prachtig illustreert. Het oudtestamentische Hebreeuws kent het woord dabar, dat zowel met ‘woord’ als met ‘ding’ vertaald kan worden. Dit helpt ons begrijpen dat Gods woorden ‘dingen’ zijn. Als God een woord spreekt, dan wordt dat woord tot een ding. Eerder zagen we dat hetzelfde opgaat voor het Griekse woord rhema. Gods rhema, Zijn gesproken woord, bevat in zichzelf de kracht om te doen uitkomen wat er gesproken is. In Psalm 33:6 en 9 beschrijft David letterlijk hoe het scheppingsproces door het gesproken woord van God plaatsvindt: Door het woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht. Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. In Genesis 1:3 krijgen we een specifiek voorbeeld hoe dit in zijn werk ging: En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. Toen God het woord ‘licht’ sprak, manifesteerde zich het ding ‘licht’. Gods gesproken Woord kwam tevoorschijn als een ding. Zo komen we bij drie conclusies over geloof, die ons helpen de unieke kracht en het belang ervan te begrijpen. Ten eerste is geloof een deel van Gods eeuwige natuur. Ten tweede wordt Gods geloof tot uitdrukking gebracht en effectief gemaakt door woorden. Ten derde is geloof de scheppende kracht waardoor God het universum tot aanzijn riep. Omdat God de mens geschapen heeft met het vermogen om te geloven, vinden we in Hem ook de andere twee eigenschappen die met geloof te maken hebben: vermogen om te spreken en het vermogen om te scheppen. Door zijn specifieke natuur heeft de mens creatief vermogen om te scheppen. Hij kan zich iets voor ogen stellen dat nog nooit heeft bestaan. Dan kan hij er een plan voor ontwerpen en het gestalte geven.

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat ik geschapen ben naar Uw beeld en dat ik op U lijk. Daarom geeft U mij geloof en zie ik en ontvang ik van U dingen die er nog niet zijn; vervolgens mag ik die, geleid door Uw Geest, uitspreken en zo scheppend bezig zijn in het leven, het gezin en het werk dat U mij geeft om te doen. Amen.Gebed voor DPM wereldwijd

NEDERLAND

We zijn de video’s van de Fundamentenserie aan het doornemen op YouTube, om christenen wereldwijd te helpen het fundament van het christelijke geloof te begrijpen. Bid dat de kijkers wijsheid en onderscheidingsvermogen hebben om het onderwijs te begrijpen en toe te passen.