Shop Doneer

Genade, de essentie van Wie God is

Leestijd: 2 min.
Thema: Definities van genade
Een zinsnede die in het Oude Testament vaak wordt gebruikt en waar het woord genade in voorkomt is: "hij vond genade (of gunst) in de ogen van". Over Noach wordt bijvoorbeeld gezegd dat hij genade vond in Gods ogen. Dit onderscheidde Noach van de rest van zijn tijdgenoten. In zijn generatie vond Noach - en met Noach zijn gezin - genade in de ogen van de Heer. Met andere woorden: Genade heeft te maken met de manier waarop we naar mensen kijken. En specifiek toegepast op God heeft Zijn genade dus te maken met de manier waarop Hij naar mensen kijkt. Als God met Zijn gunst naar ons kijkt, dan begint de genade in ons leven te werken.
Het concept dat genade voornamelijk afhangt van de manier waarop God naar ons kijkt, wordt prachtig geïllustreerd door de priesterzegen die in Numeri 6:22-26 staat beschreven. Het is een zegen die je bekend zal voorkomen als je weleens in een kerkdienst komt. Deze zegenbede wordt door zowel Joden als christenen gedeeld:
En de HEERE sprak tot ​Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten ​zegenen, door tegen hen te zeggen: De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u ​genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u ​vrede!
Deze zegen bestaat uit zes delen:
1. De Heere zegene u
2. De Heere behoede u
3. De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten
4. De Heere zij u genadig
5. De Heere verheffe Zijn aangezicht over u
6. De Heere geve u vrede
We beginnen onze analyse bij het eind: het einddoel is vrede. De vierde zegen omvat Gods genade – en dat is het kernwoord van de hele zegenbede. Genade is het concept waarin God ons Zijn aangezicht toont. Zowel ervoor als erna spreekt de zegen over Gods gezicht. Er staat dus: De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; De Heer verheffe Zijn aangezicht over u. Genade staat precies tussen twee zinnen die omschrijven hoe God naar ons kijkt.
God laat Zijn aangezicht over ons stralen en vervolgens keert Hij Zijn aangezicht tot Zijn kinderen. Dat is hoe Gods genade werkt. Ze heeft te maken met hoe God naar ons kijkt, en de uitkomst ervan is vrede. Opnieuw leren we dus de les dat vrede altijd voortkomt uit Gods genade.

Vader, dank U wel dat U mij een bovennatuurlijke vrede geeft die de wereld niet kent, en die begint bij Uw genade. Dank U dat U uw aangezicht, het wezen van wie U bent, over mij laat stralen, omdat ik bij U hoor door het offer van Uw Zoon Jezus! Daardoor daalt Uw vrede elke dag opnieuw neer in mijn ziel. Amen.