Shop Doneer

Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis

Leestijd: 3 min.

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis. (Genesis 1:26)

Hier ontdekken we iets opmerkelijks over onszelf. We beginnen de enorme waarde te zien die God toekende aan de prachtige schepping die Hij uit stof vormde.

God spreekt over Zichzelf in het meervoud, wat overigens meerdere malen voorkomt in de Bijbel. Dit getuigt van het mysterie dat God een Drie-eenheid is. Dit betekent drie, maar toch één. Maar let op: net zoals de Bijbel een driedeling onthult in het wezen van God, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, toont de Bijbel ook een driedeling in het wezen van de mens: geest, ziel en lichaam - drie aspecten, maar toch één menselijke persoonlijkheid.

In Genesis 1:26 worden twee woorden worden gebruikt: gelijkenis en beeld. Gelijkenis slaat op de driedelige natuur van de mens, die overeenkomt met Gods drievoudige natuur. Het Hebreeuwse woord voor beeld verwijst naar iets heel anders. In het moderne Hebreeuws wordt deze uitdrukking gebruikt voor 'een foto nemen'. Beeld beschrijft dus de uiterlijke kenmerken. De uiterlijke verschijning van de mens is een afdruk van wie God is.

Sommige mensen vinden dit moeilijk te accepteren. Het is echter ook passend, dat toen God zich openbaarde in het vlees, Hij tot ons kwam in de gedaante van een menselijk wezen. Bij de schepping was er dus al iets in de uiterlijke verschijning van man en vrouw, waardoor zij de innerlijke vorm van God konden ontvangen. Dan gaat God verder en zegt:

Laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld (we komen hier bij het enkelvoud: Zijn beeld); naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (Genesis 1:26-27)

Die laatste zin is heel belangrijk. Door de jaren heen zijn talloze controversiële uitspraken gedaan over dit thema, waarbij de verschillen tussen man en vrouw steeds verdergaand worden ontkend of weggepoetst. Maar God schiep twee soorten mensen: man en vrouw. Die zijn zeer verschillend van elkaar maar ook aanvullend op elkaar. er bestaat echter geen tussenvorm.

God schiep man en vrouw om over de aarde te heersen. Zij waren Gods rentmeesters of vice-regenten. Om dat laatste begrip uit te leggen neem ik je even mee terug naar mijn kinderjaren. In die tijd was er in India - destijds een Britse kolonie, waar ik geboren ben - een zogenaamde vice-regent, die de koning van Groot-Brittannië vertegenwoordigde. In India stond de vice-regent voor het gezag van de koning van Groot-Brittannië. Dat was precies de positie die God voor ogen stond met de man en zijn vrouw. Zij zouden zijn vice-regenten zijn, zijn plaatsbekleders, degenen die zouden regeren namens God Zelf. Dat was Gods oorspronkelijke bedoeling voor Zijn schepping.

Gebed van de dag

Vader, ook al vind ik het soms moeilijk om dat te bevatten, toch wil ik U bedanken dat U mij geschapen heeft naar Uw gelijkenis en naar Uw beeld. Dank U wel dat U zo veel van Uzelf in mij heeft gelegd. Ik prijs U omdat U de bron bent van mijn bestaan. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

HONGARIJE

  • Het nieuwe boek ‘De Eindtijd, wat gaat er gebeuren?’ is nu beschikbaar voor boekwinkels en kerken. De mensen zijn overstelpt door angst en onzekerheid. Bid dat dit boek hen zal aanmoedigen te vertrouwen op de Heer, Zijn Woord en Zijn beloften.
  • Bid dat God Dereks onderwijs zal gebruiken om de harten van de gelovigen op te wekken Hem te zoeken. Bid dat velen die op zoek zijn naar de waarheid worden geholpen door de hulpbronnen van DPM.