Shop Doneer

Gestorven aan je oude natuur: leef door geloof!

Leestijd: 2 min.
Vandaag kijken we nog eens naar Romeinen 6:6:

...onze oude mens is medegekruisigd, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

Er is geen andere manier om aan de slavernij van de zonde te ontsnappen, dan bevrijd te worden van de oude, vleselijke natuur van Adam. Zoals we in eerdere overdenkingen al zagen, kan de laatste zin nauwkeuriger vertaald worden met: Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Met andere woorden, als ik mijn straf betaald heb door de dood, stelt de wet geen verdere eisen meer aan me en kan me niet meer veroordelen. Ik ben gerechtvaardigd, vrijgesproken, verwijderd uit het gebied waar de wet aanspraak op me kan maken. Galaten 3:10-12 is geschreven aan mensen die de genade hadden ervaren, waren gered, gedoopt waren in de Heilige Geest en die wonderen hadden meegemaakt. Maar zelfs na dit alles meenden ze de wet te moeten gaan houden om volmaakt te worden. Paulus noemt hen dwazen en daarna legt hij hen uit: Want allen die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. (vers 10) Als je eenmaal besluit de wet te gaan houden met de bedoeling om daarmee rechtvaardig te worden, dan moet je de hele wet ook voortdurend, te allen tijde, blijven houden. Wie op één enkel punt faalt, wanneer dan ook, komt onder de vloek. Dat zegt de wet zelf in Deuteronomium 27:26: Vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Vervolgens zegt Paulus:En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk: immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. (vers 11-12) Het simpele alternatief voor deze benadering staat verwoord in Habakuk 2:4: De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. We hebben dus twee mogelijkheden. We kunnen óf leven volgens de wet, maar als we die breken, komen we onder een vloek. Óf we kunnen leven door geloof, wat inhoudt dat we niet leven onder de wet. Dit zijn tegengestelde alternatieven, die elkaar uitsluiten. Je kunt niet het beste van twee werelden krijgen. Integendeel, als je het probeert, zul je in de praktijk juist het slechtste van beide werelden ontvangen! Kies voor een leven door geloof! Geloof dat je oude mens - die Gods Wet toch niet hield en dat ook niet kon - met Christus is gestorven en dat Hij, Jezus Gods Zoon die de Wet vervulde, door Zijn Geest in jou is komen wonen.


Heer Jezus, dank U wel dat mijn oude ik met U gestorven is en dat U door Uw Heilige Geest in mij woont. Heer Jezus, ik wil leven door geloof, niet onder de Wet die mijn zondige natuur voortdurend veroordeelt. Die oude natuur van mij is dood en ik leef door Uw genade. Amen.