Shop Doneer

Getuigen van Jezus!

Leestijd: 3 min.
Nu we de wapens van gebed en vasten hebben behandeld, zoomen we in op nog een ander geweldig wapen waarmee God Zijn kinderen heeft uitgerust, zodat we overwinning kunnen boeken in het geestelijke conflict waarin we allemaal betrokken zijn. Dat wapen is de kracht van ons getuigenis.
In Handelingen 1:8 lezen we de laatste woorden die Jezus tegen Zijn discipelen sprak toen Hij nog op aarde was:
...maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8)
Dit vers openbaart ons wat het belangrijkste doel is van het ontvangen van de Heilige Geest, namelijk dat we getuigen zijn... ,,U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen... etc.'' (...kracht waarvoor? Dat lezen in het eerstvolgende vers:) ,,U zult Mijn getuigen zijn." Merk op dat Jezus niet zegt: ,,U zult getuigen..." Sommige mensen zijn als het ware 'professionele' getuigen, maar dat is niet wat Jezus bedoelde. Hij had het over een 'getuige zijn' - in alles wat we zeggen en doen. Ons hele leven is ons getuigenis.
Merk ook op dat we Zijn getuigen zijn - we getuigen van Hem, niet van een bepaalde ervaring, of van de een of andere denominatie. We moeten getuigen zijn van de Here Jezus Christus. Je zult zien dat de Heilige Geest Zich altijd begint terug te trekken, als mensen getuigen zijn van iets anders dan van Jezus Christus - bijvoorbeeld mensen die vooral getuigen van zichzelf, of van hun werk, of van hun specifieke kerk... Nee, we moeten getuigen zijn van Jezus! De Heilige Geest beweegt vanaf daar verder, want Hij is gekomen om ons getuigen te maken van één Persoon, en die Persoon is de Here Jezus Christus. Het doel van dit getuigenis van Jezus is, dat het verspreid wordt tot aan de einden van de aarde.
De uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren was als een grote steen die midden in een vijver werd gegooid. Dat veroorzaakte een grote plons, maar daar bleef het niet bij. Uit die plons begon het water in kringen alle kanten op te golven, de ene golf na de andere. Gods doel is dat die golven uit gaan vanuit die grote centrale plons, totdat ze iedere hoek en elke uitstulping van de vijver hebben bereikt - totdat de uitersten van de aarde zijn geraakt.
Altijd als ik Handelingen 1:8 noem in mijn onderwijs, geef ik ook mijn persoonlijke getuigenis hierover. Toen ik eindelijk, na vijfenhalf jaar, afzwaaide uit het Britse leger (daarin had ik één jaar gediend in onbekeerde staat, en vierenhalf jaar als pas bekeerde), werd verwacht dat ik terug zou gaan naar huis. Maar dat gebeurde niet - ik ging nog niet terug naar Groot-Brittannië.
De dag dat ik stopte als Brits soldaat, werd ik zendingswerker - en niet op de gangbare, traditionele manier. Ik ging nooit naar een zendingscommissie, heb nooit een intake- of sollicitatiegesprek gehad, behalve dan met de Heer. In wezen had God mij gewoon geroepen, en ik volgde. De Bijbel zegt: Hij die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen (1 Thessalonicenzen 5:24). De Heer zei mij ook heel duidelijk dat de deur op dat moment open was naar fulltime bediening. Als ik wilde, dan kon ik erdoorheen stappen. Maar als ik wachtte, dan zou die deur weer sluiten.
Er zijn twee soorten situaties die nooit wachten tot de mens er klaar voor is: Gods kansen en Gods oordeel. Die komen nooit op het moment dat wij denken dat we er klaar voor zijn. We moeten kiezen of we met God meewerken, of dat we Hem voorbij laten gaan. God heeft mij dat principe toen duidelijk laten zien.
Heer, U die mij roept, bent trouw, U zult het ook doen! Op basis van die belofte wil ik open zijn voor de kansen die U mij biedt, Vader. Ik wil met U meewerken Heer, om de wereld om mij heen te beïnvloeden door een getuige van U te zijn. Amen.