Shop Doneer

God dienen in de kracht van de Geest

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 39

Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.
(1 Johannes 2:14b)

God dienen in de kracht van de Geest
Gisteren zagen we hoe Jezus reageerde toen de satan Hem probeerde te verleiden. Het is belangrijk dat we letten op de twee verschillende bewoordingen die Lukas gebruikt in dit verslag van Jezus’ verzoeking door satan, en de gevolgen daarvan.
In Lukas 4:1 zegt hij: Jezus, vol van de Heilige Geest,...
Maar we lezen in Lukas 4:14, toen de verzoekingen voorbij waren:
En Jezus keerde door de kracht van de Geest (NKJV: in de kracht van de Geest) terug naar Galilea,...
Vóór Zijn treffen met satan was Jezus al ‘vol van de Heilige Geest’, maar het was pas nadat Jezus satan ontmoet en verslagen had met het zwaard van Gods Woord, dat Hij Zijn door God gegeven bediening kon beginnen ‘in de kracht van de Geest’. Er is verschil tussen vol zijn van de Heilige Geest en in staat zijn om te dienen en functioneren in de kracht van de Geest. Ook Jezus zelf ging dit tweede stadium van het dienen in de kracht van de Geest pas binnen, nadat Hij eerst het zwaard van Gods Woord had gebruikt om de pogingen van satan te verijdelen, waarmee deze Hem wilde afhouden van Zijn bediening in de kracht van de Geest.
Dit is een les die veel christenen van vandaag moeten leren. Heel veel christenen die een, volledig bijbelse, vervulling met de Heilige Geest ervaren hebben, gaan nooit verder met het dienen van God in de krachtvan de Geest. De reden is dat zij Jezus’ voorbeeld niet volgen. Ze hebben nooit geleerd het zwaard van Gods Woord zo te gebruiken dat satan erdoor verslagen wordt, zodat zijn tegenstand tegen het praktiseren van hun bediening wordt gebroken. Maar dat is wel de bediening waarvoor God hen nu juist de Heilige Geest gegeven heeft!
We kunnen veilig zeggen dat het voor niemand belangrijker en noodzakelijker is om het Woord van God te bestuderen, dan voor de christen die pas kort vervuld zijn met de Heilige Geest. Helaas lijken velen van hen te denken dat het vervuld zijn met de Heilige Geest een soort vervanging is voor het ijverig bestuderen en toepassen van Gods Woord. In werkelijkheid is het juist het tegenoverstelde!
Geen enkel ander onderdeel van de wapenrusting van een soldaat kan zijn zwaard vervangen. Het doet er niet toe hoe zorgvuldig hij op alle andere punten gewapend mag zijn, een soldaat zonder zwaard bevindt zich in ernstig gevaar. Zo is het ook met elke christen die de Heer wil dienen en in Gods roeping wil wandelen. Geen enkele andere vorm van geestelijke toerusting of ervaring kan dienen ter vervanging van een grondige kennis van Gods Woord. Het doet er niet toe hoe zorgvuldig hij in alle andere opzichten is toegerust, een christen zonder het zwaard van Gods Woord bevindt zich altijd in groot gevaar.

Vader God, ook ik wil ten volle functioneren in alle kracht die U door Uw Heilige Geest voor mij beschikbaar heeft gemaakt. Ik verlang naar het gebruiken van die kracht om volop te functioneren in de gaven van de Heilige Geest en de bovennatuurlijke kracht die U voor ons heeft, te zien werken in onze tijd. Amen.