Shop Doneer

God geeft niet op

Leestijd: 3 min.

Eén van mijn favoriete verhalen in de Bijbel die de uitwerking van Gods verlossende plan laat zien, is het verhaal van Zacheüs:

En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk. (lukas 19:1-2)

Zacheüs was niet alleen rijk, hij werd ook gehaat. De Joden haatten hen die namens de Romeinen de belastingen inzamelden. Die mensen waren vaak oneerlijk en behaalden op een illegale manier winst voor zichzelf.

Toen Zacheüs hoorde dat Jezus zijn kant op kwam, wilde hij Hem graag zien maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbij komen (Lukas 19:3-4). Een vijgenboom heeft een gladde bast en de takken beginnen pas vrij hoog op de stam. Ongetwijfeld kostte het hem veel moeite om de wilde vijgenboom in te klimmen.

Daarnaast kwam hij in een nogal beschamende positie terecht - een rijk man beklimt immers normaal geen bomen! Niettemin deed hij het. Hij wilde gewoon die ene glimp van Jezus opvangen. Er gebeurde echter iets wat Zacheüs nooit had verwacht. Toen Jezus op de plaats kwam waar Zacheüs in de boom zat, stopte Hij, keek omhoog en zei: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven. (Lukas 19:5)

Is het je wel eens opgevallen dat in de Bijbel nooit iemand aan Jezus voorgesteld hoeft te worden? Jezus kende Zacheüs onmiddellijk. Zacheüs klom naar beneden en liep direct met Jezus naar zijn huis. Veel mensen bekritiseerden Jezus' besluit: ,,Hij heeft gekozen om een gast te zijn van een man die oneerlijke belastingen verzamelt." Maar Zacheüs was een ander mens geworden.

Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug.Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen. (Lukas 19:8-9)

Zacheüs' ogen werden geopend voor Gods verlossingsplan, hij ervoer zijn verlossing en handelde daar ook direct naar op een manier die zijn hele leven veranderde.

Dit is slechts één voorbeeld van de waarheid dat God nooit de levensadem, die Hij in dat lichaam van klei blies, heeft opgegeven. Hij stuurde uiteindelijk zelfs Jezus, Zijn zoon, om die levensadem bij Hem terug te brengen. Zoals Jezus erkende in het huis van Zacheüs: Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is (Lukas 19:10). Dat is waarom Jezus kwam. Hij kwam voor de afstammelingen van Adam, die afgescheiden van de Vader leefden, verloren in de zonden van trots en opstand tegen God. Zonder Hem zouden we geen hoop hebben op het bereiken van onze bestemming, namelijk het leven in relatie met God de Vader, die ons Zijn eigen levensadem geschonken heeft. Dat is hoe waardevol we zijn in Gods ogen.

Gebed van de dag

Heer, wilt U het besef in mij laten groeien van de waarde die U mij gegeven heeft. Door Uw grote liefde geeft U mij niet op, maar U roept mij, net als Zacheüs, in een relatie met U. Ook ik wil daarop reageren en daarnaar handelen en de bestemming bereiken die U met mij heeft, in een diepere relatie met U te gaan leven. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SLOVENIË

  • Bid dat de serie van 10 boekjes over de Fundamenten de kerkleiders zullen helpen een goed Bijbels fundament te leggen in de levens van nieuwe gelovigen.
  • Bid dat de nieuwe boeken ‘De Omwisseling’ en ‘Driemaal daags’ meer inzicht zullen geven aan het Lichaam van Christus over het volbrachte werk van Christus aan het kruis.