Shop Doneer

God heeft werken voor ons voorbereid om in te wandelen

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 205

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
(Romeinen 8:14)
God heeft werken voor ons voorbereid om in te wandelen
De nieuwe geboorte maakt zondaars tot kinderen van God. Maar de voortdurende leiding van de Heilige Geest is nodig om kinderen tot volwassen zonen (en dochters) te maken.
In Romeinen 8:14 gaat Paulus uit van de geboorte uit de Heilige Geest en de doop in de Heilige Geest. Hij wijst er echter op, dat geestelijke rijpheid en succes in het dagelijkse leven als christen alleen bereikt worden in afhankelijkheid van de Geest, voor leiding van stap tot stap en in ieder aspect van het leven. Alleen langs die weg kan de Heilige Geest de bedoelingen verwezenlijken waarvoor Hij in de gelovige is komen wonen. De geestelijke geboorte maakt zondaars tot kinderen van God. Maar de voortdurende leiding van de Heilige Geest is nodig om kinderen tot volwassen zonen en dochters te maken.
In Efeziërs 2:10 zegt Paulus: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Paulus leert, dat wij als gelovigen door God opnieuw geschapen zijn, door ons geloof in Christus. Om daarna verder te kunnen gaan in ons leven als christen, hoeven we echter niet zelf onze weg en activiteiten te bedenken. Integendeel, dezelfde God die ons tevoren heeft gekend, en ons daarna in Christus tot nieuwe scheppingen heeft gemaakt, heeft al vóór de grondlegging van de wereld de goede werken bereid waarvan Hij wilde dat wij die allemaal als christenen zouden doen.
Daarom bedenken we niet zelf onze goede werken, maar trachten wij de goede werken te ontdekken die God reeds voor ons bestemd heeft, om er dan vervolgens in te gaan wandelen. Het is de Heilige Geest die Gods plan voor ons leven als christen eerst openbaart en ons er dan vervolgens in leidt.
Helaas hebben vele christenen van vandaag dit proces in feite omgekeerd. Eerst maken ze hun eigen plannen, en dan prevelen ze een gebedje waarin ze God om Zijn zegen vragen. De almachtige God zal echter nooit Zijn goedkeuring of zegen geven aan plannen waarvoor Hij nooit ernstig geraadpleegd is.
Deze fout wordt overal ter wereld gemaakt. In allerlei christelijke activiteiten worden talloze uren en soms grote sommen geld verspild, alleen omdat de almachtige God nooit in oprechtheid werd geraadpleegd voordat ermee werd begonnen…
De eindproducten van al die activiteit worden door Paulus beschreven in 1 Korinthiërs 3:12 als hout, hooi of stro - wat allemaal wordt verteerd en waarvan niets overblijft in het vuur van Gods eindoordeel over de werken van Zijn volk.

Vader, help mij om onder leiding van Uw Heilige Geest te bouwen met goud, zilver en edelgesteente, in plaats van te bouwen met hout, hooi en stro. Om het uit te drukken in bekende termen van deze tijd: ,,Heer, maak dat ik ‘duurzaam’ bouw aan Uw Koninkrijk! Amen.