Shop Doneer

God is betrouwbaar

Leestijd: 2 min.
Eergisteren lazen we dat het Griekse grondwoord pistis vertaald kan worden met geloof of trouw en dat trouw weer bestaatuit twee aspecten: trouw en betrouwbaarheid. We kijken nu naar het tweede aspect, namelijk betrouwbaarheid. Als we teruggaan naar het Oude Testament, zien we dat het Hebreeuwse woord emunah dezelfde betekenis heeft. Beide betekenissen van het woord emunah - vertrouwen en betrouwbaarheid - vinden we terug in het karakter van God. De basis van ons vertrouwen is gelegen in Gods betrouwbaarheid. Het is echter ook andersom: doordat wij God vertrouwen kan de Heilige Geest ons Gods betrouwbaarheid overbrengen. God zelf is zowel het begin als het einde van ons geloof. Zijn betrouwbaarheid is de enige basis voor ons vertrouwen; andersom geeft ons vertrouwen inHem ons de kennis over Zijn betrouwbaarheid. Waarschijnlijk wordt geen eigenschap van God nadrukkelijker in de Bijbel onderstreept dan Zijn betrouwbaarheid. (Je kunt ook spreken over 'geloofwaardigheid'.) In het Oude Testament is er een speciaal hebreeuws woord dat ook betrouwbaarheid betekent: chesed. Meestal wordt dit woord vertaald met goedheid, vriendelijkheid, goedertierenheid, genade, enz. Maar geen van deze vertalingen drukt de betekenis voldoende uit. Er zijn twee onderscheiden aspecten aan Gods chesed. Allereerst is het de uitdrukking van Gods vrije, onverdiende genade. Het gaat verder dan wat de mens ooit kan verdienen of als recht kan opeisen. Ten tweede is het altijd gebaseerd op een verbond dat God vrijwillig is aangegaan. Als we deze twee aspecten combineren, dan kunnen we zeggen dat chesed Gods betrouwbaarheid is in het nakomen van Zijn verbonds­beloften, die verder gaan dan iets wat we ooit kunnen verdienen of eisen. Dus vinden we een nauwe relatie tussen drie belangrijke hebreeuwse begrippen: emunah, geloof of trouw, chesed Gods betrouwbaarheid; en berith, een verbond. Dit is het steeds terugkerende thema in een aantal verzen van Psalm 89: "Mijn trouw (emunah) en Mijn goedertierenheid (chesed) zullen met hem zijn,......(vs.25) Ik zal Mijn goedertierenheid (chesed) tegenover hem voor eeuwig houden, aan Mijn verbond (berith) met hem trouw blijven... (vs 29) Maar mijn goedertierenheid (chesed) zal Ik bij hem niet wegnemen en in Mijn trouw (emunah) niet falen. Ik zal Mijn verbond (berith) niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen." (vs. 34, 35) Uit dit laatste vers komt een speciale relatie naar voren tussen Gods betrouwbaarheid en de woorden van Zijn mond. Er zijn twee dingen die God nooit zal doen: Zijn verbond verbreken of terugkomen op wat Hij heeft gezegd. Gods betrouwbaarheid zal door de Heilige Geest dezelfde eigen­schappen in ons reproduceren. Gods betrouwbaarheid die door geloof in ons komt, zal ons tot mensen maken met een rotsvaste integriteit en eerlijkheid.
Vader, ik vertrouw U omdat U betrouwbaar bent! U bent betrouwbaar omdat U Uw beloften nakomt, beloften die verder gaan dan ik verdiend heb, maar wat U mij in Uw liefde en genade geeft. Ik wil ook groeien in die betrouwbaarheid, dat mijn betrouwbaarheid ook betekent dat ik mijn woorden nakom en dat mijn woorden Uw genade mogen verkondigen.