Shop Doneer

God is nauwkeurig

Leestijd: 3 min.

Een belangrijk gegeven dat veel van Gods kinderen niet helemaal begrijpen, is het feit dat God een rekening bijhoudt van wat wij aan Hem offeren. Numeri 7 is een erg lang hoofdstuk van 89 verzen, en het overgrote deel beschrijft nauwkeurig wat de twaalf stamhoofden van Israël aan de Heer offerden. Ze brachten allemaal precies hetzelfde offer, maar het verbazende is dat elk van deze offers tot in detail wordt beschreven. God liet dus niet opschrijven: ,,Het tweede stamhoofd gaf precies hetzelfde als het eerste.” Nee, de Bijbel geeft een nauwkeurig verslag van de onderdelen waaruit ieder offer bestond, ook al ging het om een zelfde offergave. Ik geloof tegelijk dat de Bijbel een economisch boek is waarin geen ruimte wordt verspild, dus als God dit doet, dan is dat een illustratie van hoe zorgvuldig Hij bijhoudt wat we aan Hem offeren. Dit is wat het eerste stamhoofd offerde:

De leiders van Israël brachten ook geschenken voor de inwijding van het altaar. Toen ze op de dag waarop het gezalfd werd met hun geschenken bij het altaar kwamen, zei de Heer tegen Mozes: ‘Laat elke dag een van hen zijn geschenken voor de inwijding van het altaar aanbieden.’ Degene die op de eerste dag zijn geschenken aanbood was Nachson, de zoon van Amminadab, uit de stam Juda. Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sjekel woog, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van zeventig sjekel, beide gevuld met tarwebloem, vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer; een gouden schaal van tien sjekel, gevuld met reukwerk; een jonge stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer; een bok als reinigingsoffer, en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Nachson, de zoon van Amminadab. (Numeri 7:10-17, NBV)

God hield exact bij wat de stamhoofden offerden en liet dit in de Bijbel optekenen. Maar dit verslag is niet alleen bedoeld voor het Oude Testament en de rituelen daarin. Kijk maar eens in het evangelie van Markus, hoe ook Jezus scherp oplette wat de mensen offerden in de tempel.

En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe de menigte geld wierp in de schatkist; en veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten inwierp, dat is een kwadrant. En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud. (Markus 12:41-44)

Hier zijn twee zaken van belang: Ten eerste, Jezus observeerde wat iedereen gaf en kende de werkelijke waarde daarvan. Ten tweede, God meet wat we geven af aan de hoeveelheid die we voor onszelf houden. Degene die in waarde het minste gaf, gaf volgens Jezus het meest, omdat ze niets meer overhield. Onthoud dus goed: Als God een schatting maakt van wat je geeft, kijkt Hij naar wat je zelf houdt.

Gebed van de dag

Vader, maak mij vrij van de hang naar financiële zekerheid, omdat ik helemaal afhankelijk ben van U. Leer mij om met open handen te leven… Handen waar U Uw voorziening in kunt leggen, maar waar U ook weer dingen uit kunt halen. Ik ben Uw eigendom Vader, en dit geldt ook voor alles wat ik heb. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

WIT RUSLAND

We danken God voor hoe Hij werkt in de harten door Zijn Woord! Onlangs hoorden we van een vrouw hoezeer Dereks bijbelonderwijs haar leven veranderde, haar kracht gaf en inzicht om anders te leven, en zich altijd uit te strekken naar meer. Bid dat meer mensen in Wit Rusland Dereks onderwijs zullen ontdekken en veranderd worden door de waarheden van God.