Shop Doneer

God op de eerste plaats

Leestijd: 2 min.
De vreze des Heren is iets wat we alleen kunnen begrijpen door de Heilige Geest. De vreze des Heren geeft ons een unieke houding waarin we rust, besluitvaardigheid, maar ook een dienend en nederig hart met elkaar combineren, ongeacht de situatie. Als we een situatie, beslissing, probleem of nood tegenkomen, maakt de vreze des Heren dat we ons afvragen: Wat zou God hiervan zeggen? Dat moet onze eerste vraag zijn; niet: Wat denk ik? Of: Hoe kan ik dit in mijn eigen voordeel ombuigen?Maar: Wat zegt God hiervan?De vreze des Heren motiveert ons om altijd te zoeken wat de Heer vreugde geeft.
Het hebben van de vreze des Heren is in wezen hetzelfde als gehoorzaam zijn aan het eerste van de Tien Geboden: U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben (Exodus 20:3).
Dit gebod kan ook worden vertaald als: U zult geen andere goden hebben naast Mij. Getrouw blijven aan dit gebod zal in ons leven de vreze des Heren voortbrengen. Om dit gebod te gehoorzamen, moeten we God altijd absolute, totale voorrang geven.
Niets anders in ons leven - geen invloed, geen mens, geen motivatie - mag op dezelfde hoogte staan als de Here God. Deze verwachting is, als je erover nadenkt, heel logisch. Als God bereid is Zich aan ons te openbaren - dus om Zichzelf op een bepaalde manier met ons te delen, in ons leven te komen - en als de almachtige God ons, hoewel wij schepselen zijn van stof, het voorrecht aanbiedt van Zijn gemeenschap, dus Zijn vriendschap, waarom zouden we er dan zelfs maar aan denken Hem een andere plaats in ons leven aan te bieden dan de eerste?
In Genesis 31 staat een opmerkelijke uitdrukking, die sommige mensen misschien nog nooit hebben opgemerkt. Het is de scene waarin Jacob tegenover zijn oom Laban staat, en ze een groot verschil van mening hebben. Aan het eind zegt Laban in feite: 'Als God niet tot mij gesproken had, zou ik mij op u gewroken hebben'. Echter, omdat God aan Laban was verschenen en hem had gewaarschuwd om Jacob geen kwaad te doen, stapte hij af van zijn gewelddadige plan. Toen zei Jacob tegen Laban:
Als de God van mijn vader, de God van Abraham en de Gevreesde van Izak niet met mij geweest was, zou u mij nu met lege handen weggestuurd hebben... (Genesis 31:42)
Let eens op de uitdrukking de God van Abraham en de Gevreesde van Izak. Iets verder in hetzelfde hoofdstuk staat dat Jacob zwoer en deze eed aflegde: Laten de God van Abraham en de god van Nahor, de god van hun vader, tussen ons oordelen. En Jacob legde een eed af bij de Gevreesde van zijn vader Izak (vers 53).
De God van Abraham wordt in dit Bijbelgedeelte tot tweemaal toe de Gevreesde van Izak genoemd. Er moet iets geweest zijn in Izaks houding naar God toe, dat de Bijbel schijnbaar niet ten volle bekendmaakt. Maar daardoor sprak men over God als over de Gevreesde van Izak.

Heer, wilt U mij door Uw Heilige Geest meenemen in die hartshouding van vreze des Heren, die voor Izak en zijn tijdgenoten zo vanzelfsprekend en gewoon was. Heer, we leven in een tijd waarin miljoenen dit zijn kwijtgeraakt, maar ik wil U aanbidden met diep ontzag en met alles wat ik heb en ben voor U leven, Heer. Ik prijs U Heer! Amen.