Shop Doneer

God weet alles

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik Hem erom vraag.
Gods alwetendheid heeft alles te maken met zijn eeuwige natuur. In 1 Johannes 3:20 vinden we een belangrijke maar eenvoudige openbaring:
God weet alles. Er is niets wat God niet weet. Van het kleinste insect tot de verste ster in de melkweg, er is niets wat God niet volkomen doorgrondt.
God weet dingen over ons die we zelf niet eens weten. Geloof je bijvoorbeeld werkelijk wat we gisteren zagen (zie Matteüs 10:30), dat Hij het aantal haren op je hoofd weet?
God kende ook het aantal inwoners van de stad Nineve (zie Jona 4:11).
Hij wist - en controleerde - de groei van de plant die Jona schaduw gaf.
Hij wist - en controleerde - de activiteiten van de worm die ervoor zorgde dat de plant weer verdorde (zie Jona 4:6,7).
De apostel Paulus schreef over:wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. (1 Korinthe 2:9)
En verder: Aan ons nu heeft God het geopenbaard door zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.
(vers 10)
De Heilige Geest peilt de diepste diepten en bepaalt de hoogste hoogten van alles wat was, wat is en wat zal komen. Zijn kennis is oneindig. In het licht van deze oneindige kennis moeten we voorbereid zijn om aan Hem verantwoording af te leggen.
En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem voor wie wij ons hebben te verantwoorden. (Hebreeën 4:13)
Als dit tot je doordringt, dan kun je niet anders dan vol worden van diep ontzag.

Dank U Vader, dat U mij volledig kent. Ik proclameer dat Gods kennis oneindig is - er is niets wat Hij niet weet. Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik erom vraag. Amen.