Shop Doneer

God weet alles...

Leestijd: 3 min.

Behalve eeuwig is de Heilige Geest ook alwetend. In Johannes 3:20 vertelt de apostel ons een eenvoudige maar diepgaande waarheid: God weet alles. Er is niets wat God niet weet. Van het allerkleinste insect dat op de aarde bestaat tot de verste ster in het heelal, er is niets wat God niet volledig doorgrondt. God weet dingen over ons die we zelf niet weten. Een sprekend voorbeeld is het feit dat Hij van elk van ons zelfs weet hoeveel haren wij op ons hoofd hebben (Mattheüs 10:30).

God wist hoeveel mensen er in Ninevé woonden (Jona 4:11). Hij wist van - en beheerste - de groei van de wonderboom die Jona schaduw bood. Ook wist Hij van - en bestuurde Hij - de worm die de wonderboom deed verdorren (zie Jona 4:6-7).

In 1 Korinthiërs 2 vers 9 en 10 spreekt Paulus over de dingen die ...

geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen...

En hij gaat verder want:

Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.

De Heilige Geest peilt de diepste diepten en beklimt de hoogste hoogten van alles wat is geweest, alles wat is en alles wat nog moet komen. Zijn kennis is oneindig. In het licht van deze oneindige kennis moeten we voorbereid zijn dat we rekenschap zullen moeten afleggen aan God.

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen. (Hebreeën 4:13)

De bovennatuurlijke kennis en wijsheid van de Heilige Geest werd al zichtbaar aan het begin van Jezus’ bediening op aarde, maar kwam het meest duidelijk naar voren in de manier waarop Jezus met Judas Iskariot omging. Toen de discipelen tegen Jezus zeiden: En wij hebben geloofd en erkend, dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God (Johannes 6:69), gaf Jezus hen een antwoord waaruit bleek dat Hij, de Messias, verraden zou worden door één van Zijn eigen volgelingen:

Heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En één van u is een duivel.

Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iskariot; want die zou Hem verraden, één uit de twaalven (Johannes 6:70-71). Jezus wist door de Heilige Geest dat Judas Hem zou verraden, zelfs voordat Judas het zelf wist. Judas kon het plan niet eens uitvoeren voordat Jezus de woorden had gesproken die het startsein vormden voor zijn daad. Tijdens het Laatste Avondmaal waarschuwde Jezus Zijn discipelen: Eén van u zal mij verraden. Toen ze vroegen wie het was, antwoordde Jezus:

Die is het aan wie Ik het stuk brood zal geven, nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe het snel. (Johannes 13:26-27) Toen hij (Judas) dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. (vers 30)

Ik ben vol ontzag voor God als ik me realiseer dat Judas zijn plan niet kon uitvoeren, totdat Jezus Zelf de woorden sprak die Judas de gelegenheid gaven Hem te gaan verraden. In deze hele situatie was de Verradene degene die de controle had en niet de verrader.

Gebed van de dag

Heer, wat werken de dingen bij U toch vaak net andersom dan hoe wij het met ons beperkte, menselijke verstand zouden inschatten. Het schept bij mij een gevoel van veiligheid Heer, dat Hij die alles doorgrondt, alles weet en alles ziet, mijn hemelse Vader is, en dat Hij ook nog door Zijn Geest in mij woont! Dank U wel daarvoor! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.