sluit
Shop Doneer

Gods bedoeling met mijn tong

Leestijd: 2 min.
O God, mijn hart is bereid;
ik zal zingen, ik zal psalmen zingen,
(Psalm 108: 2)
David heeft een resoluut besluit genomen: wat er ook gebeurt, hij zal de Heer prijzen!
Dat is de enige juiste basis voor lofprijzing. Het is ook een motivatie voor lofprijs die God werkelijk verheerlijkt. Als onze lofprijs gebaseerd is op gevoel of op omstandigheden, dan is ze net zo onstabiel en onzeker als onze gevoelens of onze omstandigheden zelf.
Net als bij David moet ook onze lofprijs altijd gebaseerd zijn op een krachtig wilsbesluit. Davids besluit was het resultaat van een bijzonder inzicht, dat tot uitdrukking komt in de woorden:
Mijn hart is bereid... Wat bedoelt David, als hij dat zegt? Het beste commentaar geeft de Bijbel zelf. David gebruikt namelijk dezelfde woorden in Psalm 16:9:
Daarom is mijn hart verblijd...
Petrus citeert dit vers in Handelingen 2:26, maar hij doet dan iets opvallends; hij wijzigt één heel belangrijk woordje. Hij zegt:
Mijn tong (is) verblijd. Hart en tong zijn dus synoniem! Wat een prachtige en belangrijke openbaring: mijn tong is mijn hart! **Het is veelzeggend dat wij zelfs in ons moderne taalgebruik deze belangrijke waarheid terugvinden in verschillende uitdrukkingen, zoals bijvoorbeeld 'het hart op de tong hebben' en '...waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over'.
Denk eens na over wat de betekenis van dat principe: 'mijn tong is mijn mond' ... Waarom heeft de Schepper jou en mij een tong gegeven? Zodat we Hem kunnen eren met de lofprijs die eruit voortkomt... Onze tong is het lichaamsdeel waarmee we, meer nog dan met alle andere lichaamsdelen, onze Schepper groot kunnen maken en verheerlijken!*
Mijn eerste en hoogste plicht in dit leven is God te verheerlijken, maar van al mijn lichaamsdelen is er één speciaal ontworpen voor dat doel: mijn tong. Ik gebruik mijn tong dus alleen op de juiste manier als ik hem gebruik om God te verheerlijken. Ieder ander gebruik van onze tong is misbruik - dat moeten we diep tot ons laten doordringen. Daarom naam ik hetzelfde besluit als David: mijn tong gebruik ik uitsluitend voor dat eerste grote doel waarvoor ze geschapen werd.
(*uit:
Waar het hart vol van is...)

Mijn antwoord in geloof:
Heer, ik loof en prijs U, omdat U mij wonderbaar heeft gemaakt. Ik zal de tong die U mij gegeven heeft uitsluitend gegeven dat eerste grote doel waarvoor ze mij gegeven is: Uw naam lofprijzen en grootmaken, want U alleen bent het waard alle eer te ontvangen!