Shop Doneer

Gods 'chesed' - Zijn verbondshoundende trouw

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Wat is heiligheid?
We hebben nu vier kenmerken van God gezien: licht, liefde, gerechtigheid/oordeel, en boosheid/toorn. Het vijfde kenmerk van Gods heilige karakter wordt getoond door de verwante woorden Barmhartigheid en Goedertierenheid. Het Hebreeuwse woord chesedwordt soms op verschillende manieren vertaald, bijvoorbeeld als goedertierenheid, maar ook als standvastige of grote liefde. Bij mijn persoonlijke studie van het woord chesed ben ik tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk betekent: de verbondstrouw van God - of zijn 'verbondshoudende trouw'.
Gods trouw aan Zijn verbond is één van Zijn meest geweldige en heerlijke kenmerken. Psalm 51 is een gebed van David. Het werd, zoals je misschien weet, uitgesproken op een moment van diepe wanhoop en verscheurdheid, nadat zijn zonde van overspel met Batseba en de moord op haar man Uria aan het licht was gekomen. We mogen God danken dat David wist tot Wie hij moest bidden en op welke basis: dit helpt ons namelijk om zelf Gods goedertierenheid te begrijpen. Dit is Davids gebed van berouw:
Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.(Psalm 51:3)
'Overeenkomstig Uw goedertierenheid' betekent dus 'overeenkomstig uw verbondstrouw'. David zei tegen de Heer: "U hebt Uzelf toegewijd om mij te vergeven, als ik voldoe aan de voorwaarden. Op die basis doe ik een beroep op U." Het is heel belangrijk om de Heer op die basis te benaderen. Hetzelfde principe vinden we in verschillende andere psalmen, zoals bijvoorbeeld in het eerste vers van Psalm 106:
Halleluja! Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid (chesed) is voor eeuwig. (Psalm 106:1)
In Psalm 107 komt de bovenstaande uitspraak van dankzegging voor Gods genade opnieuw voor:
Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid (chesed) is voor eeuwig (Psalm 107:1).
Het woord chesed komt ook voor in de hiernavolgende, herhaalde proclamatie die maar liefst vier keer voorkomt in deze psalm:
Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid (chesed) en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen. (Psalm 107: 8, 15, 21, 31)
En dan in het laatste vers van Psalm 107:
Wie is wijs? Laat hij op deze dingen letten, en de goedertierenheid (chesed) van de HEERE aandachtig opnemen. (Psalm 107:43)
We zien dus dat Gods barmhartigheid en Zijn verbond-houdende trouw een aspect zijn van Zijn eeuwige karakter.Vader, ik wil tot U naderen op dezelfde basis als David dat deed. U hebt Uzelf toegewijd om mij te vergeven, overeenkomstig Uw verbondstrouw. Op die basis doe ik een beroep op U, en met David zeg ik: Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid (Psalm 51:3).
Dank U wel, voor Uw genade, Uw goedheid en Uw trouw! Wilt U mij ook leren deze eigenschap in mijn eigen leven te ontwikkelen. Amen.