sluit
Shop Doneer

Gods doel met Zijn volk

Leestijd: 2 min.
Thema: Strijd van engelen
Gisteren zagen we in vers 12 en 13 van Daniël 10, dat de engel door de hemelse gewesten heen moest breken om Daniël te bereiken met Gods antwoord. Vers dertien vervolgt met:
De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.
Dit gebeurde allemaal in de hemelse gewesten, als reactie op Daniëls gebed. De leider van satans engelen wordt ‘de vorst van het koninkrijk der Perzen’ genoemd. Onder hem stonden blijkbaar verscheidene koningen of lagere engelen. De engel van God die de oorspronkelijke engel te hulp kwam, was de aartsengel Michaël. In Daniël 12:1, lezen we over Michaël:
In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat...
Het woord grote vorst kunnen we interpreteren als ‘aartsengel’. Deze speciale aartsengel, Michaël, waakt over de zonen van Daniëls volk, oftewel de kinderen van Israël. Michaël heeft de bijzondere opdracht gekregen te waken over de belangen van Israël en de bescherming van dit volk. Omdat de openbaring in dit verhaal volledig samenhangt met de toekomst van Israël, was het van groot belang dat de boodschapper erdoor kon komen. Dus toen de eerste engel werd tegengehouden, kwam de aartsengel Michaël hem te hulp en ze vochten daar eenentwintig dagen lang tegen de satansengelen.
De engelen van satan werden vertegenwoordigd door iemand die bekend stond als de koning van het Rijk der Perzen ( de opperheerser) die verscheidene koningen van lagere rang onder zich had, die elk weer verschillende autoriteitsgebieden hadden. Zo kan er bijvoorbeeld een koning zijn aangesteld over elke grote stad in het Perzische rijk, en een over elke belangrijke etnische groep, misschien ook een over iedere religieuze en heidense cultus in het Perzische Rijk. Zo ontstaat het beeld van een goed georganiseerd, gestructureerd koninkrijk, met verschillende gebieden en een hiërarchische autoriteitsstructuur, waarvan het hoofdkwartier in de hemelse gewesten ligt, en welks bewoners rebellerende, gevallen geestelijke wezens zijn. De engel spreekt over deze strijd in Daniël 10:20:
Weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden…
Met andere woorden, de strijd tegen de satanische engel die het rijk der Perzen beheerste, was nog niet klaar! De oorlog in de hemelse gewesten zou verder gaan. De engel gaat verder:
En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen...
Met andere woorden, zodra de kwade engel die het rijk der Perzen beheerst overwonnen is, zal het volgende rijk dat zal verrijzen, het rijk der Grieken zijn. Ook dit rijk zal zijn eigen specifieke kwade engel hebben, die heerser is: de vorst der Grieken. In vers 21, zegt de engel die tot Daniël spreekt:
…al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël.
Hier zien we opnieuw dat de aartsengel Michaël speciaal geassocieerd wordt met bescherming en bewaking van de belangen van Gods volk Israël. Ook zien we dat de eerste engel en Michaël slechts met vereende krachten konden winnen van de regerende engelen in satans koninkrijk, die de verwezenlijking van Gods doel met Israël tegenwerkten.

God van Abraham, Isaak en Jakob, God van Israël, dank U dat U de beschermer bent van Uw volk, en dat U tot Uw doel komt met Israël, ongeacht hoeveel geestelijke strijd daarmee gepaard gaat. Ik doe voorbede voor Uw volk, juist nu (ook in Europa) opnieuw strijd waarneembaar is omtrent Joden en antisemitisme. Ik proclameer vrede voor Jeruzalem! Amen.