Shop Doneer

Gods licht en wet in onze geest

Leestijd: 3 min.

Vandaag kijken we naar dat hele bijzondere, bijna mysterieuze deel van de tabernakel - het heilige der heiligen. Hier was geen ander licht dan de zichtbare, persoonlijke aanwezigheid van God – de shekina – Zijn heerlijkheid. En hier vindt onze aanbidding plaats. Als we in Gods aanwezigheid zijn, dan hebben we geen andere lichtbron nodig. Hier ervaren we het voorrecht van directe relatie met God, van persoon tot Persoon, en van geest tot Geest.

In het allerheiligste stonden twee voorwerpen. Ten eerste was er de ark van het verbond. En bovenop de ark was het verzoendeksel met daarop de cherubim (twee engelen met elk zes vleugels, die met hun gezicht naar elkaar toe waren gericht). De drie activiteiten van onze levend gemaakte menselijke geest – aanbidding, gemeenschap en openbaring – hebben alleen betekenis in relatie met God zelf. De geest van de mens is dood, tenzij deze verbonden is met God. Je lichaam en ziel kunnen functioneren zonder directe relatie met God, maar de geest wordt pas levend door contact met de Schepper. Als je geest van God gescheiden is, is ze dood, verduisterd en blind. Dus alle activiteiten van de geest hebben alleen betekenis als ze plaatsvinden in directe relatie met God zelf.

De ark is Christus, geopenbaard aan onze geest. Of je zou ook kunnen zeggen: Christus is geopenbaard ‘binnenin’ je geest, aangezien we de totale tabernakel zien als een beeld van de hele menselijke persoonlijkheid. Een ark is in de Bijbel vrijwel altijd een beeld van Christus. De ark van Noach bijvoorbeeld, typeert wie je bent in Christus: waard om gered te worden en veilig door regen en stormen heen, op weg naar een hoopvolle, eeuwige bestemming. De ark van Mozes typeert in die beeldspraak Christus in jou. Maar beide ‘arken’ symboliseren Nieuwtestamentische relaties.

De ark van het verbond was gemaakt van acaciahout, net als al het andere houtwerk in de tabernakel. De ark was zowel van binnen als van buiten overtrokken met goud. Het hout staat voor de menselijkheid van Jezus; goud typeert Zijn goddelijkheid. In de ark lagen drie voorwerpen: de stenen tafels met de tien geboden, de gouden kruik met manna en de uitgesproten staf van Aäron. Later werd de tabernakel vervangen door een ander gebouw waarin Gods tegenwoordigheid zou verblijven; de tempel, gebouwd door Salomo. Toen de ark in de tempel van Salomo werd gedragen, had ze echter een andere inhoud:

De priesters brachten de ark van het verbond met de HEER naar zijn nieuwe plaats in de achterste zaal van de tempel, het allerheiligste, en zetten hem neer onder de vleugels van de cherubs, zodat de gespreide vleugels van de cherubs zich beschermend over de ark en zijn draagbomen uitstrekten. Deze draagbomen staken een stuk uit, en men kon de uiteinden ervan alleen zien wanneer men vlak voor de ark stond, dus vlak voor de toegang tot de achterzaal; van verder weg waren ze niet te zien. De ark bevindt zich daar tot op de dag van vandaag. Hij bevat niets anders dan de twee platen die Mozes op de Horeb heeft doorgegeven toen de HEER een verbond sloot met de Israëlieten tijdens hun uittocht uit Egypte. (2 Kronieken 5:7-10, NBV)

Gebed van de dag

Heer, dank U wel, dat het licht van Uw heerlijkheid mijn leven binnen schijnt en mij zicht geeft als ik U aanbid. Dank U ook dat Uw wet door Uw Heilige Geest in mijn hart is geschreven, zodat ik niet tegen U zondig, maar Uw Woord hoor en ook gehoorzaam, omdat U mijn Geest heeft levend gemaakt in Christus. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

KROATIË

  • Kortgeleden is Brano, DPM’s Oost Europa directeur, naar verschillende landen gereisd om DPM-werkers op te zoeken en te bemoedigen. Samen met Eduard (van DPM-Slowakije) leverde hij duizenden nieuwe boeken af in Kroatië, waaronder zes nieuwe Kroatische titels. Bid dat God dit onderwijsmateriaal van Derek op een machtige manier zal gebruiken om veel mensen te beïnvloeden en bemoedigen.
  • Bid dat de Heer nieuwe deuren zal openen om Dereks onderwijs te delen met de traditionele Kerken in Kroatië.