Shop Doneer

Gods liefde in ons begint bij de wedergeboorte

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 212

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
(Romeinen 5:5)
Gods liefde in ons begint bij de wedergeboorte
Gisteren zagen we hoe het Griekse woord ‘agape’ de volmaakte liefde van God beschrijft. Het is deze liefde die God de Vader ertoe bracht om Zijn Zoon te geven, en Christus om Zijn leven voor ons leven te geven, opdat wij verlost zouden worden. Het is ook de liefde die de Heilige Geest op bovennatuurlijke wijze uitstort in ons hart.
Dit maakt het voor ons mogelijk dat we de woorden begrijpen die de apostel opschreef in 1 Johannes 4:7-8: Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
De Griekse woorden die Johannes gebruikt zijn agape en agapao. Johannes leert dat er een soort liefde is – ‘agape’ - die niemand kan ervaren die niet uit God geboren is. Liefde van deze soort komt alleen van God.
Ieder die ook maar enigszins deze soort liefde laat zien, heeft in die mate God leren kennen door de nieuwe geboorte, of ook wel de ‘wedergeboorte’. Omgekeerd, iemand die deze liefde nooit in een bepaalde mate heeft laten zien, heeft nooit God gekend, want in de mate waarin iemand God leert kennen, in die mate is hij door de goddelijke liefde veranderd, zodat hij deze zelf begint te laten zien naar anderen toe.
Zoals Johannes hier aangeeft, begint deze manifestatie van ‘agape’ - van goddelijke liefde - in de menselijke ervaring bij de wedergeboorte.
Dit komt overeen met Petrus’ woorden in 1 Petrus 1:22-23:
Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
Waar Petrus hier zegt heb elkaar vurig lief (met een zuiver hart), geeft het werkwoord dat hij gebruikt opnieuw goddelijke liefde – ‘agapao’ - weer. Dat christenen de goddelijke liefde kunnen laten zien, verbindt hij rechtstreeks met het feit dat zij wedergeboren zijn vanuit het onvergankelijke zaad van Gods Woord. Dat wil zeggen, de macht van de goddelijke liefde bevindt zich in het bovennatuurlijke zaad van Gods Woord, dat bij de nieuwe geboorte in hun harten geplant werd.
Heer, wat ben ik U onbeschrijfelijk dankbaar dat Uw bovennatuurlijke, goddelijke liefde in mijn hart is uitgestort door de Heilige Geest. Help mij om vele anderen met die liefde van U vurig en ongeveinsd lief te hebben, opdat zij in mij Uw liefde zien en erdoor tot genezing komen. Amen.