Shop Doneer

Gods reddingsplan

Leestijd: 3 min.

Waarschijnlijk is de allergrootste openbaring van Gods genade Zijn verlossingsplan voor de gevallen mensheid: het offer van Jezus. Toen ik de details van dit Goddelijke plan bestudeerde, deed ik een opwindende ontdekking: in elk onderdeel van het verlossingsplan speelde iedere Persoon van de Godheid een unieke en belangrijke rol. Dit zien we in het volgende overzicht, dat we vandaag en morgen zullen bekijken:

1. De conceptie van Jezus
God de Vader zorgde ervoor dat Jezus werd verwekt in de schoot van Maria, door… de Heilige Geest! Zie Lucas 1:35: De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

2. De start van Jezus’ bediening
Toen Jezus Zich door Johannes liet dopen, daalde de Heilige Geest op Hem neer in de gedaante van een duif en de Vader erkende Hem als Zijn Zoon (zie Lukas 3:21-22).

3. De totale bediening van Jezus
Petrus somt deze op in Handelingen 10:38: Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas…

4. Jezus’ offer aan het kruis
Christus, die door de eeuwige Geest (= de Heilige Geest) Zichzelf smetteloos aan God (de Vader) geofferd heeft… (Hebreeën 9:14). Het was door de Heilige Geest dat Jezus zich overgaf als volmaakt offerlam, als verzoening voor de mensheid, om hun ‘geweten reinigend van dode werken de levende God te dienen’.

Het is belangrijk te beseffen dat in heel Jezus’ aardse missie om de mensheid te verzoenen met God en hen terug te brengen in Gods genade, de Heilige Geest een centrale en initiërende rol heeft gespeeld. Dit geldt op mondiale, wereldwijde schaal, maar ook op individueel niveau… In jouw en mijn leven speelt de Heilige Geest een persoonlijke en centrale rol om ons te verzoenen met God de Vader door Jezus’ volmaakte werk aan het Kruis.

Gebed van de dag

Vader God, dank U voor het offer van Uw Zoon, en voor Uw Heilige Geest die de kracht van Jezus’ offer en Zijn opstanding elke dag persoonlijk in mijn leven doet doorwerken. Dank U hemelse Vader, voor Uw masterplan dat door Uw Geest is uitgewerkt voor ieder mens dat de redding door de Here Jezus Christus aanvaardt. Ik bid U vandaag ook voor de miljoenen mensen wereldwijd, die hartgrondig verlangen naar die redding door U, Jezus. Verschijn in Uw heerlijkheid Heer Jezus, kom spoedig weer! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SYRIË

  • Bid dat alle kerkleiders – voorgangers, zondagsschool leiders, jeugdwerkers enz. – wijsheid en visie van God hebben, om niet alleen hulp te geven bij fysieke noden, maar ook bij geestelijke, met gebruik van het Woord van God en Dereks materiaal.
  • Bid om bemoediging voor het team; bid dat ze trouw blijven aan de Heer en aan het werk waartoe ze geroepen zijn in dit land dat zoveel strijd en lijden heeft ondergaan.
ZENDINGSBERICHT SYRIË
  • Wij prijzen God voor de enorme hoeveelheid regen deze winter, waardoor we tarwe hebben voor brood, wat in sommige Arabische landen ‘leven’ wordt genoemd. Voor ons is brood echt leven, daar veel jonge kinderen alleen brood meenemen naar school voor de lunch.
  • De oorlog is niet meer zo verschrikkelijk als eerst! Nog geen twee jaar geleden waren er in Syrië 40 gebieden waar werd gevochten. Vandaag zijn er twee grote en een paar kleinere. Er hebben dus enkele heel geslaagde vredesmissies plaats gevonden. Halleluja!
  • We hebben goede mogelijkheden het Woord van God te delen met mensen in Syrië op de plaatsen waar de Kerk nog steeds aanwezig is. Veel mensen en kerkleiders hebben het land verlaten, maar anderen hebben training ontvangen en leiderschap op zich genomen.