Shop Doneer

Gods regering op aarde

Leestijd: 2 min.

Het goede nieuws van het evangelie bevat ook de aankondiging van Gods komende koninkrijk en Zijn rechtvaardige regering op aarde (zie o.a. Mattheüs 6:33). Nog veel te weinig mensen hebben deze boodschap gehoord. En ook velen hebben haar wel gehoord, maar niet goed begrepen. Maar dit is het goede nieuws: God gaat Zijn rechtvaardige regering vestigen op aarde, en dat doet Hij door Jezus. Laten we kijken naar de verkondiging van het evangelie zoals het beschreven staat in Mattheüs:

In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. (Mattheüs 3:1-2)

Johannes de Doper was de eerste die de boodschap van het Evangelie bracht. Hij zei dat het koninkrijk van God, Zijn regering, zou komen. Iets verderop lezen we over de eerste woorden die Jezus publiekelijk sprak:

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. (Mattheüs 4:17)

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. (Mattheüs 4:23)

Het Goede Nieuws, oftewel het Evangelie, was 'het evangelie van het koninkrijk'! De verkondiging van Johannes de Doper, maar ook van Jezus zelf, draaide volledig om dit ene belangrijke thema: Gods regering komt naar de aarde, en dat is goed nieuws! We zullen namelijk van de voordelen van die regering mogen genieten, als we ons daar op gepaste wijze op voorbereiden door ons te bekeren...

Later, toen Hij beschreef hoe deze tijd tot een einde zou worden gebracht, zei Jezus: En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Mattheüs 24:14)

Alle volken, stammen en naties hebben het recht om tenminste eenmaal te horen dat God Zijn koninkrijk gaat vestigen in de persoon van Jezus, de Vredevorst. God waakt daarover. Het is de enige hoop op vrede voor de hele mensheid.

Gebed van de dag

Heer Jezus, U bent de Koning van Vrede en Uw evangelie is het evangelie van het koninkrijk. Dank U dat ik daarbij mag horen, en mag uitzien naar de komst van de komende koning. Onderwijl leef ik een leefstijl van bekering, en bijdragen aan de verkondiging van Uw koninkrijk! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ETHIOPIË

Bid dat degenen die betrokken zijn bij het afronden van Dereks boek ‘De pijlers van het christelijk geloof’, dit snel kunnen realiseren. Het was lange tijd uitverkocht, en er bestaat grote behoefte aan.