Shop Doneer

Gods wil doen

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik ben volmaakt in Christus

Waarom zijn we hier op aarde? Niet om onze eigen wil te doen, maar eerder om de wil van Jezus te doen. Hij is onze opdrachtgever. Paulus schreef in Kolossenzen 1:9:
Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht.
We moeten gevuld worden met de kennis van Gods wil. Met andere woorden: Kennis van de wil van Christus moet ons hele denken vervullen en beheersen. Iedere motivatie en iedere intentie moet gestuurd worden door het kennen van Christus' wil.
Paulus schreef vervolgens in hoofdstuk 4:12:
Epafras groet u, die een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God.
Een gelovige wordt volmaakt en compleet in zoverre dat hij de hele wil van God vervult. In Hebreeën 13 staat deze waarheid prachtig verwoord:
De God van de vrede nu, die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot alle goed werk, om zijn wil te doen, en in u werken wat in zijn ogen welgevallig is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.(vers 20,21)
We zijn compleet en volmaakt gemaakt en we komen tot vervulling, in zoverre we de wil van God doen, precies zoals Jezus tijdens zijn leven op aarde uitsluitend vervulling vond in het doen van Gods wil. Als er onbalans, frustratie of emotionele onrust in je leven is, onderzoek dan eens waar je staat in relatie tot Gods wil voor je leven, want je kunt alleen vervulling vinden en tot volmaaktheid worden gebracht in de mate waarin je de wil van God kent en doet. Al het andere brengt alleen maar incompleetheid en frustratie.


Dank U Heer voor uw werk in mij. Ik proclameer mijn hoop om volmaakt te staan in de hele wil van God, en alleen vervulling te vinden in het doen van Uw wil. Ik ben volmaakt in Christus. Amen.