Shop Doneer

Gods wil voor mij is goed, aangenaam, volmaakt!

Leestijd: 2 min.
Je levende lichaam aanbieden als een offer aan God, betekent dat je je volkomen aan Hem overgeeft. Dit opent de weg naar een aantal veranderingen, die ons brengen naar het centrum van Gods wil en Zijn voorziening voor ons. Onze totale levensstijl begint te veranderen. We blijven niet langer
gelijkvormig aan deze wereld. We worden hervormd, veranderd. Deze verandering is niet het gevolg van een serie regels die ons uiterlijke gedrag beïnvloeden, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, kleding, sieraden, ontspanning, enzovoort. Nee, ze komt vanuit een innerlijke verandering in ons denken. We worden vernieuwd in ons denken. Onze houding, onze waarden en prioriteiten worden bijgesteld.
Al eerder, in Romeinen 8:7, zei Paulus: Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God (want het kan dat ook niet)...

De term denken van het vlees wijst op een gezindheid, een denken dat automatisch, van nature, beïnvloed is door (onze) zonde en opstandigheid tegen God. Deze manier van denken is vijandschap tegen God. In menselijke relaties zal iemand zijn vijanden nooit vertellen welke dingen voor hem belangrijk of kostbaar zijn. Dat doet God ook niet. Zolang ons denken vijandig is tegenover God, zijn er heel veel kostbare en wonderbare dingen die Hij ons niet zal openbaren. Maar als ons denken eenmaal met God is verzoend door onze daad van overgave, bestaat er niet langer vijandschap tegen Hem en worden we in toenemende mate 'vernieuwd' door de Heilige Geest. Aan ons vernieuwde denken kan God Zijn 'wil' bekend gaan maken, het speciale plan dat Hij voor een ieder van ons heeft. Gods wil wordt in drie opeenvolgende fasen ontvouwd, in de mate dat ons denken vernieuwd wordt. In de eerste fase is Gods wil 'goed'; we ontdekken en nemen in geloof aan dat Hij alleen maar wil wat goed voor ons is. In de tweede fase is Gods wil 'welgevallig', oftewel aangenaam; hoe meer we Zijn wil begrijpen en omarmen, hoe gewilliger we worden die te aanvaarden, en zelfs aangenaam te vinden. In de derde fase is Gods wil volkomen, oftewel volmaakt. De diepste openbaring die we zullen ontvangen - maar alleen door te volharden - is dat Gods wil niet alleen maar 'goed' en 'aangenaam' is, maar ook volmaakt, compleet, allesomvattend. De eerste fase is als een 'besluit': Gods wil is altijd goed! De tweede fase is als een ontdekking: Gods wil is aangenaam, naarmate je Hem beter leert begrijpen. De derde fase is een diepe openbaring, met de conclusie: Uw wil is volmaakt! Als ons denken dat op deze manier wordt vernieuwd, dan denken we niet hoger dan we moeten denken. We zijn niet langer trots, zelfzuchtig of arrogant. We staan niet langer open voor bevliegingen en zelfmisleiding. We worden nuchter en realistisch en ontwikkelen bedachtzaamheid. We beginnen de gezindheid (het denken) van Jezus over te nemen, die tegen de Vader zei: Laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden (Lukas 22:42). Gods plannen en bedoelingen zijn nu belangrijker geworden dan die van onszelf!


Vader, leer mij dit bijzondere geheim. Doe mij leven vanuit de
beslissing dat Uw wil voor mij altijd goed is, om vervolgens te ervaren dat het wandelen in Uw wil zelfs aangenaam is... en uiteindelijk kom ik dan altijd tot deerkenning dat Uw wil volmaakt. Ik prijs Uw naam daarvoor, Vader.