Shop Doneer

Gods Woord geeft richting

Leestijd: 5 min.

Gisteren sloten we de serie Leven als zout en licht af met de aansporing om als gelovigen in eenparigheid van geest samen te komen ‘tot de Naam van Jezus’. Onze tijd heeft een gezond Lichaam van Christus nodig, een Kerk die leeft als zout en licht! Vandaag beginnen we aan een nieuwe studie over een onderwerp dat in grote delen van de Kerk al eeuwenlang bekend is, maar vaak verkeerd of ongebalanceerd wordt uitgelegd: de vreze des Heren. De Bijbel noemt dit als het begin van wijsheid en kennis, dat zelfs wordt tot een ‘fontein van leven’. We bidden en geloven dat deze studie voor jou tot zegen zal zijn, doordat je mag groeien in deze vreze des Heren.

De overdenkingen zijn gebaseerd op Dereks boek ‘De weg naar Gods zegen’. Het complete boek is te bestellen via onze webshop. Ontvang je de dagelijkse overdenkingen nog niet in je mail? Dan kun je je hier aanmelden.

Gods Woord: waar wijsheid begint

Zoveel van de Bijbel – en van het christelijk geloof – gaat lijnrecht in tegen de wijsheid van deze wereld. De wereld denkt op een bepaalde manier; ze heeft bepaalde standaarden en handelt volgens bepaalde principes. Maar wat God in Zijn Woord openbaart, is meestal tegenovergesteld. Eén van de kostbare zegeningen van de Bijbel is dat ze ons in staat stelt om dit leven te benaderen vanuit Gods oogpunt en om vanuit Zijn principes en visie te navigeren. Zo kunnen we voorkomen dat we verstrikt raken in wereldse lusten en allerlei zondige wegen. De profeet Jesaja vertelt ons in heldere taal hoe ver Gods wegen en gedachten verwijderd zijn van die van de mens:

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. (Jesaja 55:8-9)

Er is een enorme kloof tussen Gods weg en de wegen van de mens, die de mens niet kan overbruggen. De wegen van de mens zijn op aards niveau; Gods wegen zijn op hemels niveau. Het goede nieuws is dat God heeft voorzien in een manier waarop Zijn wegen en Zijn gedachten naar ons aardse niveau kunnen worden gehaald en op ons leven en functioneren kunnen worden overgebracht. Dit gebeurt door Zijn Woord:

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:10-11)

God zegt hier dat net zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen om de aarde vruchtbaar te maken, zo zal ook Zijn Woord uitgaan om Zijn doel te verwezenlijken. Dit idee is van toepassing op het verschil tussen de kracht en de wijsheid van God en die van de mens. Gods standaarden en uitgangspunten zijn compleet anders dan die van ons, maar door Zijn woord kunnen we deze waarheden vanuit Zijn oogpunt gaan zien. In het Nieuwe Testament geeft Paulus ook het verschil weer tussen enerzijds Gods standaarden van kracht en wijsheid, en anderzijds de standaarden van deze wereld:

Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. (1 Korinthiërs 1:22-25)

In de New International Version staat in vers 25:

Want de dwaasheid van God is wijzer dan de wijsheid van de mens, en de zwakheid van God is sterker dan de sterkte van de mens.

Wat dwaasheid en zwakheid is in de ogen van de wereld is, is wijsheid en kracht vanuit Gods perspectief. Merk op dat Paulus slechts drie woorden gebruikt om Gods dwaasheid en zwakheid te definiëren: Christus, de Gekruisigde (vers 23). Het is de kruisiging van Jezus die Gods 'dwaasheid' en Gods 'zwakheid' zijn. Toch is deze 'dwaasheid' wijzer en sterker dan alle wijsheid en kracht van de mens.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, opnieuw ben ik onder de indruk van Uw radicale en totaal andere aanpak om het mensenras te redden; Christus, de Gekruisigde. Dank U Heer Jezus, voor Uw onvoorstelbaar vergaande gehoorzaamheid aan de Vader, om dat immense offer voor ons te brengen. Ik prijs Uw naam! Amen.

Boeken over Gods Woord

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen over het thema de Bijbel, Gods Woord? Dan kunnen we de volgende titels aanbevelen:

  • Het boek Gods woord geneest is een uniek, bemoedigend en praktisch boek voor wie zelf genezing zoekt, wie wil groeien in bidden met anderen en/of wie kampt met angst voor ziekte.
  • In Gods Woord, kracht en gezag laat Derek Prince de onmetelijke rijkdom zien die God ons heeft gegeven door ons zijn eigen gezaghebbende Woord toe te vertrouwen.
  • Het actieve, krachtige Woord is een bundeling van zes verschillende onderwijsbrieven van Derek Prince over Gods Woord.
  • Wil je een uitgebreidere Bijbelstudie van Derek Prince volgen? Dan is Fundament van geloof door Bijbelstudie wat voor jou! Laat in deze zelfstudie de Bijbel tot je spreken over alle belangrijke onderwerpen, o.a. bekering, Heilige Geest, genezing, voorziening, Israël en Jezus' wederkomst.
  • In onze webshop vind je Bijbelse proclamatiekaarten over allerlei onderwerpen waar je als christen mee te maken krijgt. We hebben een speciale serie proclamatiekaarten van DPM Nederland over Gods Woord, zoals De werking van Gods Woord.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.