Shop Doneer

Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 144

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?
(Lukas 11:13, HSV)
Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?
Laten we vandaag Handelingen 19:1-6 bestuderen, waar beschreven wordt hoe Paulus in Efeze komt en daar een aantal mensen ontmoet die worden beschreven als ‘discipelen’. De eerste vraag die Paulus deze mensen stelde was: ,,Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?’’
Paulus had duidelijk de indruk dat deze mensen discipelen van Christus waren. Wanneer zij geen christenen geweest waren, dan had er geen sprake van kunnen zijn dat zij de Heilige Geest ontvangen zouden hebben, want dit gebeurt immers alleen door het geloof in Christus. Door echter verder te vragen, ontdekte Paulus dat deze mensen helemaal geen discipelen van Christus waren, maar van Johannes de Doper. Daarom verkondigde hij hun vervolgens het Evangelie van Christus.
In dit voorval komt nu al duidelijk één feit naar voren. Als mensen de Heilige Geest altijd automatisch ontvangen als een onmiddellijke consequentie van geloof in Christus, dan is het onlogisch en dwaas dat Paulus hun de vraag stelt: ,,Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam’’ Het feit alleen al dat Paulus deze vraag stelt, maakt duidelijk dat hij rekening hield met de mogelijkheid dat mensen leerlingen van Jezus zijn geworden, dus gelovigen in Christus, zonder dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen.
Dit wordt bevestigd door het verslag van de gebeurtenissen dat we in de volgende verzen vinden. Nadat Paulus deze mensen het Evangelie van Christus had uitgelegd, wordt er in Handelingen 19:5 gezegd: ...en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.
Deze mensen hadden nu het Evangelie gehoord en geloofd en zij hadden zich laten dopen. Zoals we al met betrekking tot de mensen van Samaria hebben gezien, op gezag van Christus’ eigen woorden, zijn mensen behouden wanneer zij geloven en zich laten dopen. Niettemin hadden deze mensen in Efeze, net als die in Samaria, nog niet de Heilige Geest ontvangen. Deze kwam als een afzonderlijke ervaring die later volgde. Dit wordt beschreven in Handelingen 19:6: En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. (NBG)
In het geval van deze mensen in Efeze zien we een derde bijbels voorbeeld dat het mogelijk is dat mensen bekeerd zijn en waarachtige christenen geworden zijn, en dat ze toch de Heilige Geest nog niet ontvangen hebben.

Heer, dank U wel dat U mij persoonlijk wilt doordringen van deze waarheden omtrent de doop in de Heilige Geest en de gevolgen daarvan in mijn leven, zodat ik hierin ook in woord en daad een voorbeeld mag zijn voor mensen in mijn omgeving en in de wereld om me heen. Amen.