Shop Doneer

Heel Israël zal Jezus als messias (h)erkennen

Leestijd: 4 min.

In Mattheüs 23:37-39 spreekt Jezus tot Jeruzalem en de Joodse inwoners van de stad. In zekere zin zijn het zijn treurige afscheidswoorden:

Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen: Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!
Dus voordat Jezus terug zal komen, zullen de Joden weer zijn gevestigd in Jeruzalem. Het zal weer hun eigen stad zijn en hun harten zullen voorbereid moeten worden om de Messias te herkennen en te ontvangen die zij hebben afgewezen. In Zacharia 12:10-12 zien we deze gebeurtenis levendig beschreven in een profetisch beeld. De Heer zegt hier:
Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene (NBG).
God zegt over het Joodse volk dat zij Hem zullen aanschouwen die zij doorstoken hebben. Het is een heldere voorspelling van het feit dat de Messias, die de Heer is, gekruisigd zal worden. Maar als ze Hem nu zien, geopenbaard door de Heilige Geest, zullen ze Hem herkennen zoals Hij is, en ze zullen spijt hebben van hun rebellie en koppigheid, en ze zullen bittere rouw bedrijven omdat ze hem hebben afgewezen. In de volgende verzen komt duidelijk naar voren dat het niet alleen maar om de stad Jeruzalem gaat. Het hele land zal een rouwklacht aanheffen. In die setting zal Jezus terugkomen.
Ik geloof dat satans eerste doel is het voorkomen of vertragen van Jezus' terugkomst. En hij is slim genoeg en voldoende bekend met de Bijbel, om te weten dat als hij de terugkomst van de Joden naar dit land kan frustreren - en hun vestiging in Jeruzalem als hun hoofdstad - Jezus nog niet terug zal komen.
Satan heeft de wederkomst van de Heer altijd bestreden. Net zoals hij deed bij de eerste komst van Christus. Hij heeft in de geschiedenis diverse pogingen gedaan om de Joden ervan te weerhouden gered te worden en klaar te zijn om de Heer als Messias te ontvangen.
Dit brengt ons bij een nogal opzienbarende conclusie, die naar mijn mening echter zeer Bijbels is: oppositie tegen de terugkeer van de Joden in Jeruzalem en in het beloofde land, is feitelijk oppositie tegen de wederkomst van Christus. De machten die de vestiging van het Joodse volk in Israël tegenstaan, zijn dus in feite de machten die de komst van de Heer Jezus zelf weerstaan.
Dit werpt een belangrijk licht op de hele controversiële situatie in Midden Oosten. Het is niet alleen een kwestie van politiek, maar een zaak van het hoogste geestelijke belang. Maar als je de realiteit van de situatie bekijkt en de toenemende negatieve houding van de volken en regeringen ziet ten opzichte van Israël, Jeruzalem en de situatie ter plekke, zien we in feite hun werkelijke houding naar God blootgelegd. En feitelijk hebben we het over de werking van een geest die tegen God is, en die uiteindelijk zal worden geopenbaard als de antichrist.
Vader, dank U wel dat Jezus terug gaat komen. Ik zie uit naar Zijn komst. Ik wil deel hebben aan de bespoediging van Zijn komst. Daarom wil ik gehoor geven aan Uw roep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ik spreek uw beloften in gebed uit:
Heel Israël zal gered worden, volgens de woorden van de Schrift: Uit Sion zal de Redder komen en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen. Dit is het verbond dat Hij met hen sluit, wanneer Hij hun zonden heeft weggenomen. (Romeinen 11:26 WV)
Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem zal Hij vervullen met een Geest van genade en gebeden. Ze zullen zich weer naar Hem wenden, en over Hem die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind. (Zacharia 12:10 NBG)
God zegt: "Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn Geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen." (Ezechiël 36:26-27)
Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: "Leer de HEER kennen," want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al - spreekt de HEER. Hij zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. (Jeremia 31:34)
Ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat Israël zal worden gered. (Romeinen 10:1)