Shop Doneer

Heer van de hemelen

Leestijd: 3 min.
Thema: Geestelijke strijd
In 2 Korinthiërs 12:2-4 vertelt Paulus:
Ik ken een mens in ​Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het – dat hij werd opgenomen in het ​paradijs​ en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken.
Voordat ik prediker werd, was ik door mijn vak als filosofisch wetenschapper een man van logisch redeneren. En de logica zegt mij dat als er – zoals in bovenstaande tekst staat - een derde hemel bestaat, er ook een tweede en een eerste moeten zijn. Klaarblijkelijk zijn er dus minstens drie hemelen. Volgens de tekst is het paradijs, de plaats van rust voor de gestorven rechtvaardigen, nu gesitueerd in de derde hemel. Dat is ook de plaats waar God zelf woont. Efeziërs 4:10 zegt over de dood en opstanding van Jezus:
Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
Hier staat: ‘alle hemelen’. Dit woord ‘alle’ mag alleen gebruikt worden voor een aantal van drie of meer. Bij het aantal twee hoort het aanwijzend voornaamwoord 'beide', en niet 'alle'. Hetzelfde geldt voor de zinsnede ‘alle hemelen’. Het moeten er op basis van de woordkeus in deze tekst dus op zijn minst drie zijn. En dit Bijbels aangetoonde feit verschaft ons vervolgens antwoord op de vraag hoe satans rijk nog in de hemel kan zijn.
We hebben nu dus geleerd dat er (minstens) drie hemelen bestaan. Wat zijn dan de drie hemelen waarvan we weten? De eerste hemel is de zichtbare, natuurlijke hemel met de zon, de maan en de sterren, die we met onze ogen kunnen zien. De derde hemel kennen we vanuit Paulus’ uitspraak in 2 Korinthiërs 12:2-4. Dit is Gods woonplaats. Het is ook het paradijs, de plaats van rust voor de gestorven rechtvaardigen. Het is de plaats waarnaar de man uit Paulus' verslag werd opgenomen, die God onuitsprekelijke woorden hoorde spreken. Dan blijft over de tweede hemel. Het moge duidelijk zijn dat die tussen de eerste en de derde in ligt. Ik denk dat deze hemel een soort 'middenhemel' is, die de overgang vormt tussen de hemel van Gods woonplaats en de zichtbare hemel die wij hier op aarde zien. Ook geloof ik dat satans hoofdkwartier zich in deze 'middenhemel' bevindt. Dit zou dan ook verklaren waarom we vaak zo intens moeten worstelen als we bidden.
Soms realiseren we ons niet hoe moeilijk het is om door te breken tot God. Soms bidden we een gebed naar de wil van God, we geloven dat God het gehoord heeft, en toch laat het antwoord op zich wachten. Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn, maar één oorzaak is in ieder geval het feit we in oorlog zijn met een vijandig koninkrijk en dat het hoofdkwartier van satans rijk zich bevindt tussen de zichtbare hemel en de hemel waar God woont.

Heer van de hemelen, wat is het bijzonder om uit Uw Woord meer inzicht te krijgen over de realiteit van de hemelen die U heeft geschapen. Wat een voorrecht dat ik, een van Uw schepselen, meer inzicht mag krijgen in waar U woont, de Grote Schepper, samen met Uw Zoon die is opgevaren ‘ver boven alle hemelen’. Dank U Heer, dat ik in Hem meer dan overwinnaar ben en dat mijn gebed doordringt tot de plaats waar U bent. Leer mij volharden Heer, in voorbede en gebed. Amen.