Shop Doneer

Heilige adem

Leestijd: 3 min.

De derde stap, die tevens het hoogtepunt is van het proces waardoor we onze erfenis in Christus binnentreden, is dat we de Heilige Geest ontvangen. Om goed te begrijpen waar het hier om gaat, moeten we weten dat het Nieuwe Testament spreekt over twee verschillende manieren om de Heilige Geest te ontvangen. Johannes 20:21-22 zegt dat Jezus na Zijn opstanding eerst verscheen aan Zijn discipelen die bij elkaar waren gekomen als groep:

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.

Nog meer letterlijk kan vers 22 worden vertaald met: Hij ademde in hen en zei tot hen: ,,Ontvang Heilige adem.'' Zijn daad was afgestemd op Zijn woorden. Op dat moment ontvingen de discipelen de Heilige Geest van Jezus als een goddelijke adem. In feite werden ze wedergeboren uit de Heilige Geest. Ze ontvingen goddelijk opstandingsleven - leven dat had getriomfeerd over satan, zonde, dood en het graf. In het licht hiervan zegt de apostel dan ook in 1 Johannes 5:4: Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Er is geen kracht in het hele universum die het goddelijke, eeuwige leven van God kan verslaan, dat gelovigen hebben ontvangen als ze wedergeboren zijn door de Geest. Toch zouden de discipelen nog meer van de Heilige Geest gaan ontvangen. In de veertig dagen tussen de opstanding en de hemelvaart van Jezus...

... beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. (Handelingen 1:4-5)

De doop met de Heilige Geest was dus duidelijk iets wat nog in het vooruitzicht lag, zelfs na wat ze die zondag van de opstanding hadden meegemaakt. De vervulling van deze belofte van Jezus staat beschreven in Handelingen 2:1-4:

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

In de hierboven beschreven gebeurtenis waren drie opeenvolgende fasen. Ten eerste was er een doop, een onderdompeling. Ze werden allemaal ondergedompeld in de Heilige Geest die van bovenaf over hen kwam. Dit zouden we misschien kunnen beschrijven als een 'Niagara Waterval'-doop. Ten tweede was er een vervulling. Ieder persoonlijk werd vervuld met de Heilige Geest. Ten derde was er een overstromen van de Geest. De Heilige Geest in hen stroomde over met bovennatuurlijke spraak. Ze verheerlijkten God in talen die ze niet hadden geleerd en die zij zelf ook niet begrepen.

Gebed van de dag

Heer, dompel ook mij onder, vervul mij met Uw Geest, en laat Uw Heilige Geest ook mij overstromen met een vloed van bovennatuurlijke lofprijs die U groot maakt en Uw naam verheerlijkt. Dank U Vader, van het wonder van Uw Goddelijke adem die ik door Jezus mag ontvangen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.