Shop Doneer

Herkend aan je vruchten, niet aan je gaven

Leestijd: 2 min.

Nog even doorgaand op ons thema van gisteren, is het goed te bedenken dat de geestesgaven ook grote verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Romeinen 11:29 zegt: Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.

Vanaf het moment dat we één van deze gaven gekregen hebben, zijn we vrij haar te gebruiken, te misbruiken of helemaal niet te gebruiken. Uiteindelijk zullen we echter rekenschap moeten afleggen van wat we er wel of niet mee hebben gedaan.

Laten we altijd Jezus’ waarschuwing in gedachten houden: Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen (Mattheüs 7:20). Niet aan hun gaven. Jezus liet op deze woorden de duidelijke waarschuwing volgen dat het uitoefenen van geestesgaven niet noodzakelijk een plaatsbewijs voor de hemel betekent:

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!(Mattheüs 7:21-23)

Dit laat zien dat het mogelijk is de gaven van de Geest uit te oefenen en tegelijkertijd ‘wetteloos’ te zijn. Wat is ‘wetteloosheid’? Dat is de arrogantie te denken dat Gods morele en ethische maatstaven niet langer gelden voor degene die een gave van bovennatuurlijke kracht kan uitoefenen.

Het is duidelijk dat dit soort bedieningen ons van tijd tot tijd stellen voor moeilijke persoonlijke beslissingen. Hoe moeten we reageren? In de eerste plaats moeten we Paulus’ waarschuwing aan Timotheüs ter harte nemen:...heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein (1 Timotheüs 5:22). Ten tweede moeten we ook denken aan Jezus’ waarschuwing voor zulke onethische bedieningen: De hemel is voor degenen die de wil doen van mijn Vader die in de hemel is. We zouden ons allemaal moeten afvragen: Wat is de wil van God in mijn leven? Wat verwacht de Vader van mij?

Voor mij persoonlijk heb ik het gevoel dat God me een eenvoudig, duidelijk antwoord heeft gegeven op deze belangrijke vraag: Want dit is de wil van God: uw heiliging (1 Thessalonicenzen 4:3). Hier heeft de Heilige Geest een waarschuwing aan toegevoegd: Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. (Hebreeën 12:14)

Ik ben vastbesloten te ‘jagen’ naar heiligheid. In het volgende en laatste thema dat we binnen het kader van onze studie naar de Heilige Geest zullen behandelen, zullen we het hebben over de vrucht van de Geest, die een goede indicatie is voor onze groei in heiliging.

Gebed van de dag

Heer, behoed mij, dat ik nooit de gaven zal najagen, maar Uw heiliging in mijn leven. Ik wil Uw wil doen Vader, net zoals Jezus. Ik wil op Hem lijken en op geen enkele manier deel hebben aan de zonde. Ik jaag de vrede na met allen, en doe voorbede voor hen die hunkeren naar Uw vrede. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

IRAN

Bid voor de mensen die kortgeleden Christus hebben aangenomen. Ons zendingsteam kan hen vanwege de coronacrisis niet opzoeken, maar ze houden contact met hen per telefoon. Bid dat Dereks onderwijs deze nieuwe gelovigen zegent en bemoedigt; bid dat God hen vervult met de Heilige Geest.